39 konkurs fmu

Foto arhiv FMU

Fleksibilnost i modularnost dizajna

Osnovni zahtev je da se kroz arhitektonski projekat obezbedi dugoročna fleksibilnost i modularnost prostora . Očekuje se da nova zgrada Fakulteta muzičke umetnosti bude projektovana na takav način da je, uz manje intervencije sa pregradama između prostorija, moguće prilagoditi i modifikovati prostore namenjene za pojedine katedre, studijske programe i smerove. Obrazovanje je živ i promenljiv proces, koji se stalno prilagođava razvoju umetničkih disciplina, potrebama društva i međunarodnim smernicama. Ceo sistem komunikacija, instalacija i drugih uslužnih elemenata zgrade mora biti projektovan što je moguće samostalnije i što je moguće opšte, tako da sadržajni deo zgrade može relativno slobodno da se obrađuje i prilagođava promenama sadržaja. Specijalizovani prostori koji zbog složenih instalacija, pristupa ili drugih softverskih zahteva treba da budu tehnički opremljeni, ne bi trebalo da predstavljaju prepreku u procesu potencijalne transformacije.

Dizajn pregradnih sistema i odvajanje pojedinačnih prostora, uprkos očekivanoj fleksibilnosti, mora obezbediti izuzetnu zvučnu zaštitu. Očekuje se da će se promene u strukturi zgrade desiti tokom ciklusa od 15-20 godina, tako da nije potrebna kratkoročna (i finansijski zahtevna) fleksibilnost na nivou osnovne programske organizacije.

 

Pristupačnost široj javnosti

Pojedini delovi Zgrada Fakulteta muzičke umetnosti trebalo bi da bude dostupna široj javnosti što je više moguće. Svojim imidžom, unutrašnjom organizacijom i spoljnim površinama trebalo bi da omogući organizovanje redovnih i dopunskih aktivnosti i događaja koji su takođe dostupni široj javnosti u svrhu širenja kulture, promocije ili marketinških aktivnosti. Spoljni posetioci treba da imaju mogućnost nezavisnog pristupa, tako da je važno da oni prostori namenjeni širokom pristupu budu razumno i logično smešteni . Širi pristup je uglavnom namenjen:

Velikoj koncertnoj sali , kamernim salama , baletskoj sali ,kafeu, biblioteci, fono arhivi,zajedničkim prostorima

a u pratnji zaposlenih i vežbaonicama na kojima se pored studija sprovode i marketinške aktivnosti. Raspored programa takođe treba da uzme u obzir eventualnu podelu zgrade u nekoliko operativno funkcionalnih celina, koje se uzimaju u obzir prilikom organizovanja večernjih događaja.

40 konkurs fmu

Foto arhiv FMU

 

Koncept prostora za stvaranje

Zgrada fakulteta muzičke umetnosti predviđena je za podsticanje kreativnosti, kako u celini, tako i kao pojedinačni prostori. To se ne odvija samo u specijalizovanim prostorijama - odnosno studijima i radionicama, već i u svim ostalim prostorijama u kojima studenti borave tokom dana. Kafeterija, biblioteka, komunikacija, garderoba i drugi prostori trebalo bi da budu dizajnirani tako da omoguće neformalne intervjue, razmenu ideja i demonstraciju rada svih odeljenja Fakulteta.

 

Prezentacija nastavnih procesa

Lokacija u centru grada i kontakt sa javnošću omogućavaju fakultetu muzičke umetnosti da direktno prenese svoj rad, kreativnost i misiju kroz odgovarajuće prostore prilagođene široj javnosti. Zgrada treba pravilno komunicirati sa okolinom, ali mora se voditi računa da prezentacija sadržaja bude promišljena i kontrolisana. Prezentacija umetničkih dela sastavni je deo procesa učenja, pa je važno da se prostori definišu tako da ponudi što je moguće više otvorenu platformu koja se može inovativno koristiti za prezentaciju. U tom smislu i prilikom projektovanja novog dela treba predvideti model dostupnosti nastavnog procesa i rezultata rada široj javnosti, kroz projektovanje javnog prostora ili kroz povremeno otvaranje prostora vežbaonica za posetioce.