36 konkurs fmu

https://www.fmu.bg.ac.rs/galerija/evropska-turneja-simfonijskog-orkestra-fakulteta-muzicke-umetnosti/
https://www.fmu.bg.ac.rs/

 

KONKURSNI ZADATAK I SMERNICE

 

Predmet konkursa je arhitektonsko-urbanističko rešenje nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Prostor planiran za izgradnju obuhvata delove površine sledećih parcela: Deo k.p 12/8 KO Stari grad i Deo k.p. 49/1 KO Stari grad. Građevinska parcela javne namene J4-1 u celini 5 je orijentacione površine oko 14.057 m2.

Konkursno rešenje podrazumeva formiranje prostora objekta visokoškolske ustanove, kao savremene, komunikativne, otvorene institucije koja će omogućiti afirmaciju svih planiranih aktivnosti uz poštovanje istorijskog karaktera i ambijentalnog kvaliteta celine u kojoj se nalazi.

Od učesnika se očekuje da u skladu sa programskim i potrebama namene, kao i trendovima razvoja visokoškolskih objekata, funkcionalno, sadržajno, ambijentalno i tehnološki organizuju prostore namenjene različitim tipovima aktivnosti u okviru centra, kako bi se optimalno iskoristili kapaciteti i potencijali lokacije, formiralo racionalno i atraktivno arhitektonsko rešenje, stvorio fleksibilan i komunikativan prostor savremenog karaktera koji zadovoljava potrebe svih vidova, kako savremenog, tako i klasičnog, scenskog izvođenja.

Od učesnika se očekuje i da ukupan karakter predloženog rešenja bude reprezentativan, u skladu sa kuluturno-istorijskim vrednostima, ambijentom i volumetrijom okruženja i da kao istaknuta tačka identiteta doprinese prepoznatom kvalitetu prostora kako u vizuelnom tako i značenjskom smislu.

Novi objekat planirati kao jedinstvenu prostorno-funkcionalnu i oblikovnu celinu – jedinstven volumen ili kompoziciju više prostornih volumena koji vizuelno čine jedinstveni kompleks.

Predloženo prostorno-funkcionalno rešenje treba da obuhvati i potrebe budućeg razvoja ustanove sa planiranim novim studijskim programima.

Predlog arhitektonsko-urbanističkog rešenja treba da bude visokog arhitektonskog kvaliteta, u vizuelnom i u smislu strukture prostora, kao i u pogledu primenjenih materijala. Takođe potrebno je da uređenje slobodnih i zelenih površina, uključujući i krovne površine, bude u skladu sa ambijentom. Potencijalne aktivne krovne površine planirati kao funkcionalan, reprezentativno uređen otvoren i ozelenjen prostor. Formiranje otvorenih prostora u okviru parcele, podrazumeva njihovo reprezentativno uređenje i opremanje urbanim mobilijarom.

Kvalitet i vrsta materijalizacije treba da iskažu značaj i reprezentativnost prostora, te je potrebno predvideti trajne, izdržljive, otporne, hromatski i estetski adekvatne materijale.

Pažljivim planiranjem i usklađivanjem elemenata koji formiraju volumetriju objekta težiti što kvalitetnijem odnosu sa okruženjem i povezivanju na nivou mikroambijenta.

Obaveze u formiranju prostora

Prepoznatljivo arhitektonsko-urbanističko rešenje u skladu sa potrebama namene, karakteristikama i značajem lokacije koje korespondira sa okruženjem. Primarni zahtevi organizacije prostora su mogućnost raznovrsnog korišćenja, prolaznost, laka orjentacija, jednostavnost i efikasnost organizacije prostora za komunikacije; Kretanje korisnika treba da je logično, u skladu sa dinamikom korišćenja različitih sadržaja i brojem posetilaca. Dolazni i odlazni putevi treba da budu jasno i jednostavno organizovani; Dobra funkcionalna povezanost prostora na svakom pojedinom nivou i u vertikalnom planu; Primena materijala adekvatnih fizičkih, funkcionalnih i ekoloških karakteristika, u skladu sa programskim i eksploatacionim potrebama namene i propisima u smislu bezbednosti. Poželjno je da krovne terase budu maksimalno iskorišćene i dostupne. To treba obezbediti na način da se ne remeti organizacija i fleksibilnost celokupnog objekta.

Projektovano rešenje treba da obezbedi infrastrukturno opremanje na najvišem nivou, u smislu komfora korisnika. Svi pristupi i manevarski prostori treba za zadovolje nesmetano kretanje lica sa otežanim kretanjem.

Saobraćajna matrica iz važeće planske dokumentacije, data u konkursnoj dokumentaciji, predstavlja fiksni element za konkursno rešenje.

O FMU uvod

Fakultet muzičke umetnosti je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja obavlja delatnost visokog obrazovanja iz muzičke oblasti u polju umetnosti i u polju društveno - humanističkih nauka. Njegov osnivač je Republika Srbija, a u okviru svoje matične delatnosti realizuje osnovne, master, specijalističke i doktorske akademske studije. Pored realizacije akademskih studijskih programa, na Fakultetu se realizuju umetnički, umetničko – istraživački, naučno-istraživački i stručni rad u jednoj ili više oblasti.

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu promoviše umetničku delatnost i ostvaruje nastavnu i obrazovnu aktivnost vrhunskog kvaliteta, poštujući principe i vrednosti evropskog univerzitetskog obrazovanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i standarde i smernice Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije. Obezbeđenjem i stalnim unapređivanjem kvaliteta dostignut je najviši nivo kvaliteta studijskih programa, nastavnog procesa, umetničkog, naučnog i stručnog rada, permanentno unapređenje celokupne delatnosti i razvijanje kulture kvaliteta, što doprinosi pozicioniranju Fakulteta kao moderne i atraktivne evropske visokoškolske ustanove, nacionalnog i regionalnog lidera u oblasti visokog obrazovanja u oblasti muzike.

Potreba za namenski građenom zgradom

Fakultet muzičke umetnosti je još od svog osnivanja 1937. godine, dakle preko 80 godina, u „privremenom“ smeštaju, u zgradi u kralja Milana 50. Iako je ovaj prostor maksimalno iskorišćen, za nastavu se koristi i nekoliko drugih prostora po ugovoru o zakupu ili ugovoru o saradnji. Takođe nekoliko ustanova kulture ustupa korišćenje svojih prostora za realizaciju koncertne delatnosti profesora i studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Samo u Beogradu, fakultet realizuje preko 300 koncerata godišnje, i time se pozicionira kao jedan od najbitnijih činilaca produkcije umetničke muzike u našoj sredini. Pored toga su organizatori brojnih predavanja i naučnih konferencija (npr. u 2019. godini organizovano je šest međunarodnih naučnih događaja).

Ipak, realizacija nastave, koncertne aktivnosti, i svih drugih oblika rada u toliko različitih prostora nameće velike organizacione i finansijske obaveze, i nepotrebno troši ljudske i materijalne resurse. Izgradnjom namenske zgrade za potrebe Fakulteta mizičke umetnosti stvorili bi se uslovi da se ljudski resursi maksimalno iskoriste, odnosno da profesori i studenti u punom obimu ostvare svoje potencijale. Takva zgrada omogućila bi stalno odvijanje koncerata ne samo simfonijske, operske, kamerne i solističke umetničke muzike, već i džez koncerte, koncerte srpske tradicionalne muzike, naučne konferencije, predavanja i forume, kao i realizaciju klasičnih i modernih baleta (u planu je otvaranje katedre za umetničku igru). Time bi Beograd, ali i Srbija dobili mnogo, i u smislu obezbeđivanja uslova za realizaciju nastave za studente iz Srbije i iz inostranstva (već postoji stalna saradnja sa institucijama iz Kine), i u smislu prostora za realizaciju muzičkih događaja – kao centra za kulturu stalno dostupnog građanima Beograda, kao i turistima kojih je ovde sve više.

Sa preko dve stotine umetnika (profesora, asistenata, umetničkih saradnika i istraživača), skoro 50 naučnika (profesora, asistenata i istraživača), i skoro 1000 studenata, ova ustanova ima potencijal za realizaciju nekoliko stotina koncerata godišnje, kao i za realizaciju brojnih ostalih događaja. To nije jedini aspekt u kome bi se unapredio rad fakulteta, adekvatan prostor stvorio bi bolje uslove za realizaciju umetničkih istraživanja, naučnih istraživanja, kao i interdisciplinarnih istraživanja u sprezi sa brojnim akademskim i naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Takođe bi se stvorili bolji uslovi za digitalizaciju srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Misija i vizija Fakulteta muzičke umetnosti

Direktno su upravljene ka održavanju zapaženih razultata u okviru obrazovnih procesa kao i visoke umetničke i naučne reputacije. U skladu sa opštim trendovima i stremljenjima u visokom muzičkom obrazovanju u Evropi i svetu, vizija Fakulteta je postizanje važnih strateških ciljeva koji su dugoročni, a obuhvataju dinamiku u radu i osavremenjavanju nastavnih i ostalih radnih procesa, posvećenost kvalitetu ostvarenih rezultata naših studenata i zaposlenih, ohrabrivanje studenata na nove poduhvate i projekte, rad na internacionalizaciji i kontroli kvaliteta, ostvarenje finansijske stabilnosti i održivosti, pruženje podrške studentima i zaposlenima da ostvare svoje pune potencijale u okviru naučne i umetničke delatnosti u polju muzike.

2020. godine akreditovana su dva nova studijska programa na master akademskim studijama, (Muzička režija, i Primenjena istraživanja muzike), koji treba da odgovore na potrebe savremenog tržišta okrenutog digitalnim tehnologijama i savremenim medijskim praksama. Nova zgrada će dodatno otvoriti mogućnosti za realizaciju ovih studijskih programa – uz bolje uslove za rad u savremeno opremljenim tonskim studijima, i odgovarajućim akustičkim prostorima.

U planu je otvaranje Katedre za umetničku igru, što direktno zavisi od prostornih mogućnosti, odnosno od izgradnje namenski građenog objekta za potrebe Fakulteta. Evidentan je nedostatak visokoškolskog obrazovanja u oblasti umetničke igre u regionu zapadnog Balkana. U Srbiji postoje tri baletske škole (u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu), čiji svršeni maturanti mogu da nastave školovanje samo u inostranstvu. Smatramo da bi otvaranje ove katedre na Fakultetu obezbedilo nastavak školovanja za maturante iz Srbije – i privuklo studente iz okruženja.

Uz postojanje koncertnih sala – Fakultet može da postane izuzetno bitan subjekt u kulturnoj praksi opštine, grada i zemlje. Jedna od vizija je organizacija muzičkih i plesnih događaja svih 365 dana u godini – koji će doprineti kako edukaciji lokalne zajednice, tako i zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa (kroz prezentacije srpske umetničke i tradicionalne muzike), razvoju turističke ponude grada Beograda i internacionalizaciji ustanove. Dodatno, Fakultet muzičke umetnosti je društveno odgovorna institucija, na kojoj se školuju i osobe iz društveno osetljivih grupa, kao i osobe sa posebnim potrebama.

Istorijat Fakulteta muzičke umetnosti

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, osnovan je kao Muzička akademija ukazom Ministarstva prosvete donetim 31. marta 1937, a datumom početka rada smatra se 21. novembra 1937. kada je upriličena svečanost otvaranja i osvećenja. Utemeljenjem ove ustanove prvi put je u nacionalnim okvirima zaokružen sistem muzičkog školovanja. Postavljanje osnove institucije povereno je stručnoj komisiji, koju su činili kompozitor i muzikolog Kosta Manojlović, potom prvi rektor Akademije, kompozitor i dirigent Stevan Hristić i violinista i kompozitor Petar Stojanović, dok je za administrativnog direktora postavljen kompozitor i dirigent Jovan Bandur. Oni su izradili nastavne planove i programe za studije na sedam odseka za kompoziciju i dirigovanje, solo pevanje, klavir, violinu, violončelo, pozorišnu umetnost i nastavnike muzike. Postavljen je nastavni kadar za osnovne predmete. U prvom kolegijumu bilo je devet nastavnika Akademije i devet nastavnika Srednje škole, a početkom školske godine angažovano je još troje honorarnih nastavnika Akademije i šestoro nastavnika Srednje škole. Obezbeđeni su početni materijalni uslovi - zgrada, biblioteka i instrumenti. Posebno impresivan je podatak da je u prvoj godini rada Biblioteka raspolagala fondom od preko sedam hiljada publikacija prikupljenih donacijama. Među darodavcima bili su Francuska, Turska, Republika Estonija, Britanija, Kongresna biblioteka iz Vašingtona, moskovski Savez kompozitora, brojne ustanove iz cele Jugoslavije, a najznačajniji prilog dao je Briselski komitet sa 4902, kako je zabeleženo "pažljivo sakupljena i odabrana dela". U jesen je upisana i prva generacija u kojoj je bilo trideset osam studenata. Istovremeno su srednju školu pohađala sto tri đaka na odsecima za teorijske predmete, solo pevanje, instrumente (klavir, violina, violončelo, kontrabas) i balet.

Prve godine rada Akademije obeležene su postepenim povećanjem broja studenata, njihovim prvim javnim koncertima, kao i jasnijim formiranjem fizionomije pojedinih odseka. Aprilski rat 1941. obustavio je nastavu do marta 1945. kada je u oslobođenom Beogradu obnovljena delatnost Akademije. Posle 1945. godine, odlukom Povereništva prosvete, a po ugledu na tadašnji sovjetski sistem muzičkog školstva, izvršena je prva od mnogobrojnih reformi organizacione strukture Akademije (ukinuti su pozorišni i, privremeno, do 1946, nastavnički odsek), niži razredi srednje škole priključeni su Pripremnoj školi, a trajanje viših razreda produženo je na sedam godina. Državna Muzička akademija organizovala je nastavu na šest odseka kompozicija i dirigovanje, solo pevanje, klavir, gudački instrumenti i harfa, duvački instrumenti i balet). Nastavnički kolegijum brojao je 57 članova. Na čelu akademije bio je naš istaknuti kompozitor Petar Konjović koji je posebne napore ulagao u rešenje prostornih problema. Nova organizaciona struktura škole pokazala se nepodesnom te su 1948. godine, u dogovoru sa drugim srodnim institucijama u Jugoslaviji (u Zagrebu i Ljubljani), sačinjeni novi nastavni planovi, sa ponovnim razdvajanjem srednjeg (četvorogodišnjeg) i visokog obrazovanja (u trajanju od četiri i pet godina, u zavisnosti od odseka).

Godine 1955. ponovo je došlo do promena: administrativno su razdvojene Srednja muzička škola Josip Slavenski i Muzička akademija, da bi se nedugo potom ova priključila asocijaciji drugih visokih umetničkih škola te je tako 1957. godine, u vreme kada je proslavljana dvadesetogodišnjica postojanja prvih visokih umetničkih škola, osnovana Umetnička akademija.

Kao najznačajnije promene u poratnim godinama mogu se izdvojiti one koje se odnose na uvođenje pojedinih duvačkih instrumenata (1959. flaute, klarineta i fagota, od 1960/61 oboe i trube, od 1961/62 horne i trombona) u nastavni plan, jer su se do tada mogli izučavati samo u srednjim vojnim školama. Tako je i na Akademiji započela delatnost Katedre za duvačke instrumente. Tih godina je bilo značajno i osnivanje Katedre za istoriju muzike i muzički folklor (1948), čime u okrilju Akademije započinje izučavanje jugoslovenske i svetske muzičke istorije, a nov impuls dobijaju i istraživanja našeg bogatog folklornog nasleđa (posebno posle 1961. godine, kada se diferenciraju studije glavnih predmeta na istoriju muzike i muzički folklor). Sa promenama statuta koje nastupaju zbog novog zakona o visokom školstvu iz 1963. otvorena je mogućnost izbora orgulja kao glavnog predmeta na klavirskom odseku i uveden je kontrabas.

Poslediplomske studije na Muzičkoj akademiji uvedene su prvi put 1957. godine i time je stvorena mogućnost da najbolji nastave usavršavanje sticanjem magisterijuma umetnosti i magisterijuma nauka. Razvoj se ogledao i u daljem povećanju broja nastavnika i studenata te u otvaranju novih odseka i odeljenja nastave prvog stepena u drugim gradovima (Novi Sad i Niš, 1962), čime su postavljeni temelji za razvoj visokog muzičkog školstva u drugim značajnim kulturnim centrima.

Akademija je 1973. godine promenila ime u Fakultet muzičke umetnosti, istovremeno sa drugim umetničkim školama, kao i njihovom asocijacijom, koja je dobila status samostalnog beogradskog Univerziteta umetnosti. Nastava je tada na Fakultetu organizovana na osam odseka – za kompoziciju, dirigovanje, solo pevanje, klavir i harfu, gudačke instrumente, duvačke instrumente, istoriju muzike i muzički folklor (docnije, muzikologiju i etnomuzikologiju), muzičku teoriju (docnije, opštu muzičku pedagogiju). Vremenom je povećavan broj instrumenata koji se mogu studirati (otvaranjem klasa orgulja, gitare, čembala, udaraljki, kamerne muzike). Novi kvalitet studija duvačkih instrumenata ostvaren je uvođenjem mogućnosti za upoznavanje sa brojnim alternativnim instrumentima na trećoj godini studija (pikolo- flautom, alt-flautom, Es-klarinetom, bas-klarinetom, engleskim rogom, kontrafagotom, alt-trombonom), dok je tuba uvedena kao glavni predmet. Na etnomuzikologiji je omogućeno studiranje srske narodne tradicije, a prikupljanje, čuvanje i istraživanje folklorne i umetničke tradicije u našoj zemlji preuzeo je fono-arhiv osnovan u sklopu Katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju.

Od 1985. godine na Fakultetu postoji mogućnost sticanja stepena doktora nauka iz oblasti muzikologije, etnomuzikologije i muzičke teorije i pedagogije. Na Katedri za kompoziciju nastava je osavremenjena otvaranjem elektronskog studija. U Kragujevcu je od 1998/1999. godine započelo rad istureno odeljenje Fakulteta, koje od 2002/2003. prerasta u samostalan Filološko-umetnički fakultet. Poslednje organizacione promene uključuju osnivanje Poliinstrumentalne katedre 1993, te Katedre za džez i popularnu muziku, jedinstvene u regionu, 2012. godine.

 

Broj studenata i nastavnika

Za osam decenija rada, do juna 2017. na Fakultetu su na osnovnim studijama diplomirala 6249 studenata, diplome poslediplomskih studija ponelo je 737 magistra umetnosti ili nauka, zvanje mastera 490 studenata, dok je promovisano 139 doktora nauka ili umetnosti.

Danas je na svim nivoima studija upisano 940 studenata.

Na Fakultetu je zaposleno 202 nastavnika i saradnika. Nenastavno osoblje broji 43 zaposlenog

U nastavnom procesu uključeno je još i:

profesora emeritusa,

11 gostujućih profesora,

honorarnih nastavnika,

istraživača u zvanju istraživač pripravnik ili istraživač saradnik

Broj studenata OAS (studije traju 4 godine – 240ESPB)

Broj studenata MAS (studije traju 1 godinu

– 60 ESPB ili 2 godine – 120 ESPB)

Broj studenata SAS (studije traju 1 godinu

– 60 ESPB)

Broj studenata DAS (studije traju 3 godine

– 180 ESPB)

140

167

36

41

14 0 x4

   

41x3

560

177

36

123

UKUPNO

896

 

 

Na studijskom programu za igru u ukupnom trajanju od pet godina (10 semestara) i 300 ESPB planirano je 150 studenata.

Akreditacija institucije i studijskih programa

Od 2006/2007. organizacija rada i nastave na Fakultetu prilagođena je standardima Bolonjske konvencije.

Studijski programi Kompozicija, Izvođačke umetnosti i Nauke o muzici na Osnovnim akademskim studijama, Master akademskim studijama, Specijalističkim i Doktorskim akademskim studijama akreditovani su 2017. godine od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, a Uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa dostupna su na sajtu Fakulteta (http://www.fmu.bg.ac.rs/vazna_dokumenta.php). Tokom 2020. godine Fakultet je akreditovao dva nova studijska programa Master akademskih studija: Muzička režija sa 120 ESPB bodova i ukupno 20 studenata i Primenjena istraživanja muzika sa 60 ESPB bodova i ukupno 10 studenata.

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu jedina je visokoškolska institucija u zemlji i regionu koja je pozitivno evaluirana od strane MusiQuE – nezavisne evropske organizacije sa sedištem u Briselu, posvećene kontroli i poboljšanju kvaliteta u visokom obrazovanju u oblasti muzike i članice ENQA

– Evropske asocijacije za kontrolu kvaliteta u visokom obrazovanju, sa specifičnim poljem delovanja. Fakultet muzičke umetnosti u 2019 godini je prošao proceduru institucionalne evaluacije od strane MusiQuE kojom je potvrđen visok stepen usaglašenosti sa evropskim standardima visokoškolskog muzičkog obrazovanja.

Delatnost katedri

Na Fakultetu se osnivaju katedre za jednu ili više srodnih užih umetničkih, naučnih, odnosno stručnih oblasti. Katedru čine svi nastavnici i saradnici koji su izabrani u uže umetničke, naučne, odnosno stručne oblasti za koje je katedra matična.

Na Fakultetu postoji trinaest katedara i Odeljenje komplementarnih naučno-stručnih disciplina:

Katedra za kompoziciju – na kojoj je zaposleno 13 nastavnika i 4 saradnika

Katedra za dirigovanje - na kojoj je zaposleno 6 nastavnika i 4 saradnika

Katedra za solo pevanje - na kojoj je zaposleno 6 nastavnika i 8 saradnika

Katedra za klavir - na kojoj je zaposleno 24 nastavnika

Katedra za gudačke instrumente - na kojoj je zaposleno 21 nastavnik i 11 saradnika

Katedra za duvačke instrumente - na kojoj je zaposleno 10 nastavnika i 6 saradnika

Katedra za muzikologiju - na kojoj je zaposleno 11 nastavnika i 2 saradnika

Katedra za etnomuzikologiju - na kojoj je zaposleno 7 nastavnika i 2 saradnika

Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju - na kojoj je zaposleno 11 nastavnika i 3 saradnika

Katedra za muzičku teoriju - na kojoj je zaposleno 11 nastavnika i 3 saradnika

Poliinstrumentalna katedra - na kojoj je zaposleno 9 nastavnika i 1 saradnik

Katedra za kamernu muziku - na kojoj je zaposleno 10 nastavnika

Katedra za džez i popularnu muziku - na kojoj je zaposleno 11 nastavnika, i

Odeljenje komplementarnih naučno-stručnih disciplina koje čine svi nastavnici i saradnici sa punim radnim vremenom, koji su izabrani u uže naučne, odnosno stručne oblasti, za koje nije matičan Fakultet muzičke umetnosti, odnosno Univerzitet umetnosti, gde je zaposleno 9 nastavnika i 1 saradnik.

Na Fakultetu su u proces nastave uključena 3 profesora emeritusa. Na predlog Fakulteta, a za potrebe nastave Univerzitet umetnosti je izabrao 11 gostujućih profesora, koje Fakultet povremeno angažuje. Svake godine u proces nastave uključeno je 10 honorarnih nastavnika (profesori u penziji i profesori izabrani u zvanja na drugim fakultetima, kako našeg Univerziteta, tako i Univerziteta u Beogradu).

Osnivanje Katedre za umetničku igru

Poslednjih godina prepoznata je snažna potreba za proširenjem obrazovanja u oblasti umetničke igre i na nivo visokog školstva u našoj zemlji. Na inicijativu Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu i uz snažnu podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uvaženo je stanovište da bi u tu svrhu najcelishodnije bilo osnivanje Katedre za umetničku igru pri Fakultetu muzičke umetnosti.

Osnivanjem visokoškolske institucije u oblasti baleta i umetničke igre Srbija bi ostvarila evropske standarde u oblasti visokog umetničkog obrazovanja, potvrđujući već prepoznat kvalitet naših igrača i omogućavajući im da diplome najvišeg stepena stručnog obrazovanja steknu u zemlji. Osnivanje Katedre za umetničku igru na Fakultetu muzičke umetnosti bilo bi svrsishodno imajući u vidu da Fakultet muzičke umetnosti već poseduje visoko stručan kadar koji čine nastavnici, saradnici, administrativno i pomoćno osoblje, te bi bilo neophodno samo dodatno angažovanje manjeg broja najuže stručnog nastavnog kadra.

Neophodan prostor za realizaciju nastave i pratećih aktivnosti iz ove oblasti stekao bi se, međutim, tek izgradnjom namenske nove zgrade Fakulteta muzičke umetnosti.

37 konkurs fmu

Foto arhiv FMU

Struktura studijskih programa i nastave

Nastava na Fakultetu organizovana je u okviru 13 studijskih programa na tri nivoa studija – osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama, i ukupno 113 modula u svim umetničkim i naučnim oblastima vezanim za muziku, za čiju realizaciju su nadležne odgovarajuće katedre.

Osnovne akademske studije uključuju sledeće programe i module:

Kompozicija (Katedra za kompoziciju), Izvođačke umetnosti sa modulima

 • dirigovanje (Katedra za dirigovanje),
 • solo pevanje (Katedra za solo pevanje),
 • klavir (Katedra za klavir),
 • violina, viola, violončelo, kontrabas (Katedra za gudačke instrumente),
 • flauta, oboa, klarinet, fagot, truba, horna, trombon, tuba (Katedra za duvačke instrumente),
 • gitara, orgulje, udaraljke, harfa, čembalo (Poliinstrumentalna katedra),
 • džez bubnjevi, džez gitara, džez klavir, džez kontrabas, džez pevanje, džez saksofon, džez trombon, džez truba (Katedra za Džez i popularnu muziku)

Nauke o muzičkoj umetnosti, sa modulima muzikologija (Katedra za muzikologiju),

etnomuzikologija i etnokoreologija (Katedra za etnomuzikologiju), muzička pedagogija (Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju) i muzička teorija (Katedra za muzičku teoriju).

Master akademske studije, pored svih programa i modula osnovnih studija, uključuju i modul Kamerna muzika u okviru studijskog programa Izvođačkih umetnosti, za koje je nadležna Katedra za kamernu muziku. Takođe uključiju studijske programe Muzička režija i Promenjena istraživanja muzike.

Specijalističke akademske studije obuhvataju studijske programe iz oblasti izvođačkih umetnosti sa modulima:

dirigovanje (Katedra za dirigovanje), solo pevanje (Katedra za solo pevanje), klavir (Katedra za klavir),

violina, viola, violončelo, kontrabas (Katedra za gudačke instrumente),

flauta, oboa, klarinet, fagot, truba, horna, trombon, tuba (Katedra za duvačke instrumente), gitara, orgulje, udaraljke, harfa, čembalo (Poliinstrumentalna katedra), i

kamerna muzika (Katedra za kamernu muziku),

kao i studijski program Muzička teorija koji realizuje Katedra za muzičku teoriju.

U okviru doktorskih akademskih studija, nastava se takođe odvija na studijskim programima: kompozicija (Katedra za kompoziciju),

Izvođačke umetnosti sa modulima:

dirigovanje (Katedra za dirigovanje), solo pevanje (Katedra za solo pevanje), klavir (Katedra za klavir),

violina, viola, violončelo, kontrabas (Katedra za gudačke instrumente), flauta, klarinet, fagot, truba, trombon (Katedra za duvačke instrumente), gitara, udaraljke, harfa, čembalo (Poliinstrumentalna katedra) i kamerna muzika (Katedra za kamernu muziku),

Nauka o muzičkoj umetnosti, sa modulima: muzikologija (Katedra za muzikologiju),

etnomuzikologija i etnokoreologija (Katedra za etnomuzikologiju), muzička pedagogija (Katedra za solfeđo i muzičku pedagogiju) i muzička teorija (Katedra za muzičku teoriju).

Nastavu na svim nivoima studija koordiniraju nadležne katedre odnosno Odeljenje, Veće šefova odseka i Veće Fakulteta. Nastava se organizuje u različitim vidovima, u zavisnosti od specifičnosti studijskih  programa i njihovih ciljeva.

Nastava na studijskim programima odnosno modulima u polju umetnosti se izvodi kao: individualna, grupna i kolektivna. Organizacija nastave bazira se na sva tri načina izvođenja nastave, u zavisnosti od vrste i prirode predmeta. Veličina grupe kod grupne nastave, u zavisnosti od vrste i prirode predmeta, jeste od 2 do 20 studenata. Kolektivna nastava organizuje se za grupu do 300 studenata. Nastava na studijskim programima odnosno modulima u polju društveno-humanističkih nauka se izvodi kao grupna nastava. Veličina grupe za predavanja i vežbe zavisi od nivoa studija i tipa predmeta (predavanja: opšteobrazovni i teorijsko-metodološki predmeti na OAS do 300 studenata, naučno-stručni i stručno-aplikativni do 200 studenata, vežbe: opšteobrazovni i teorijsko- metodološki predmeti na OAS do 70 studenata, naučno-stručni, stručni i stručno-aplikativni do 50 studenata; predavanja na MAS do 50 studenata i vežbe na MAS do 25 studenata). U slučaju studijskih programa iz oblasti DH nauka na fakultetu, veličina grupe jednaka je broju upisanih studenata na odgovarajućoj godini.

Struktura studijskih programa prati nacionalne akreditacione standarde i oslanja se kako na bogatu institucionalnu tradiciju i iskustvo, tako i na savremene evropske trendove muzičke profesije. Tako su kroz projekte sufinansiranim od strane Evropske unije u kojima je Fakultet učestvovao kao koordinator ili partner, poput Tempus projekat InMusWB (2011-15), dva Žan Mone modula (2014-), projekat Rostrum+ (2015-18), uvođeni ili modernizovani studijski programi i kurikulumi. Na taj način je, na primer, studijski program za džez i popularnu muziku uveden kroz pomenuti projekat InMusWB Tempus programa.Trenutno je Fakultet muzičke umetnosti glavni realizator projekta Erazmus+ programa Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju pod nazivom „Poboljšavanje digitalnih kompetencija i preduzetničkih veština akademskih muzičara u Srbiji za kulturno angažovanije društvo – DEMUSIS“, u okviru kojeg su od akademske 2020/21 uvedena još 2 inovativna master studijska programa: Muzička režija i Primenjena istraživanja muzike. Ovi programi fokusirani su na razvoj kompetencija studenata u oblastima muzičkog preduzetništva i digitalnih tehnologija, ali su direktno uslovljeni i razvojem infrastrukturnih i institucionalnih kapaciteta Fakulteta.Detaljan opis i struktura studijskih programa dostupni su na sajtu Fakulteta: www.fmu.bg.ac.rs

Radi upotpunjavanja i produbljivanja znanja studenata iz pojedinih nastavnih oblasti, na Fakultetu se redovno organizuju seminari, ciklusi predavanja i majstorski kursevi. Ove oblike nastave mogu, pored nastavnika i saradnika Fakulteta, da vode inostrani profesori visokoškolskih ustanova, istaknuti umetnici i stručnjaci. U proceni kvaliteta studijskih programa na Fakultetu evaluacioni tim fondacije MusiQuE zaključio je da Fakultet ima opsežni portfolio studijskih programa, sa dobro strukturisanim kurikulumima, i kursevima usklađenim sa ishodima učenja. Pored toga, visoku ocenu su dobili metodi rada i nastavnog procesa, te raznovrsnost mogućnosti koje se studentima nude da steknu široku paletu znanja i profesionalnih iskustava uzimajući učešća u raznolikim obrazovnim, umetničkim i istraživačkim aktivnostima unutar i van institucije.

Rezidencijalni ansambli

Fakultet muzičke umetnosti je danas jedina visokoškolska muzička institucija u zemlji koja organizuje nastavu iz svih instrumenata simfonijskog orkestra. Stoga u radu Fakulteta vrlo važnu ulogu ima delatnost studentskih ansambala – simfonijskog orkestra i velikog mešovitog hora, kao i niza kamernih ansambala, među kojima su najznačajniji Akademski ženski hor Collegium musicum (koji ove godine proslavlja 50 godina postojanja i uspešnog rada) i gudački kamerni orkestar koji je po svom osnivaču i prvom dirigentu poneo ime Dušana Skovrana (danas je to samostalni profesionalni ansambl izrastao iz studentskog orkestra). Zapažena je delatnost Kamerne opere. Tako da pored nastavne, umetnička i, takođe, naučna aktivnost studenata i nastavnika čini bitan sastavni deo svakodnevnog rada, što posebno doprinosi poboljšanju kvaliteta studija i sve većoj društvenoj afirmaciji delatnosti Fakulteta, koja ima i svoju internacionalnu dimenziju, jer njegovi studenti sa uspehom učestvuju i dobijaju nagrade na vodećim svetskim umetničkim takmičenjima. Na Fakultetu deluju i Ansambl za novu muziku, osnovan 1992. i specijalizovan za izvođenje savremene muzike, posebno u okvirima međunarodne tribine kompozitora i, od 2004, samostalan profesionalni orkestar Camerata Serbica koji ostvaruje prestižne nastupe u saradnji sa vrhunskim svetskim dirigentima.

Stručne službe

U svakodnevno funkcionisanje Fakulteta uključene su brojne stručne službe. Sekretar Fakulteta zajedno sa stručnim službama obavlja stručne, računovodstveno-finansijske, bibliotečke, pravno- upravne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove na Fakultetu, u okviru koje je obavljanje poslova sekretarijata povereno:

 • Opštoj službi – u kojoj je stalno zaposleno ukupno 6 osoba,
 • Studentskoj službi - u kojoj je stalno zaposleno ukupno 5 osoba,
 • Računovodstvu - gde je stalno zaposleno ukupno 5 osoba,
 • Biblioteci - gde je stalno zaposleno ukupno 5 osoba
 • Ateljeu za održavanje klavijaturnih instrumenata - gde su stalno zaposlena ukupno 2 radnika,
 • Pomoćnoj službi - gde je stalno zaposleno ukupno 12 osoba,

kao i Centrima kao organizacionim jedinicama za obavljanje posebnih delatnosti Fakulteta i stručnih poslova koji pružaju podršku nastavnom, umetničkom i naučnom procesu na Fakultetu.

Fakultetski centri su:

Centar za izdavačku delatnost – u čije aktivnosti spadaju poslovi vezani za izdavanje nastavne literature, monografskih i serijskih publikacija, tematskih zbornika i zbornika sa naučnih i stručnih skupova, muzikalija, audio i video izdanja (samostalnih ili pratećih), brošura i ostalih publikacija Fakulteta. Fakultet ima rukovodioca Centra za izdavačku delatnost iz reda nastavnika. U planu je zapošljavanje radnika u Centru.

Centar za međunarodnu saradnju - gde je stalno zaposleno ukupno 4 radnika, – u okviru kojeg se ostvaruje koordinacija projekata i aktivnosti kojima se realizuje saradnja sa inostranim akademskim institucijama,

Centar za permanentno obrazovanje – koji samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama realizuje programe permanentnog obrazovanja van okvira studijskih programa za koje Fakultet ima dozvolu za rad. Fakultet ima rukovodioca Centra za permanentno obrazovanje iz reda nastavnika. U planu je zapošljavanje radnika u Centru.

Centar za promociju Fakulteta i odnose s javnošću – gde je stalno zaposlen 1 radnik, kontinuirano obaveštavanje šire javnosti o aktivnostima zaposlenih i studenata Fakulteta u okviru obavljanja redovne delatnosti.

Pojedine Katedre u svom sastavu imaju i specifične jedinice. Tako je Tonski studio sastavna jedinica Katedre za kompoziciju i namenjena je obuci i realizaciji stvaralačkog rada sa elektronskim instrumentima i radiofonskom tehnikom, te snimanju muzike i tonskoj režiji za potrebe nastave i Fakulteta. Tonski studio ima jednog zaposlenog.

Fono-arhiv je jedinica Katedre za etnomuzikologiju u kojoj je pohranjena bogata i retka etnomuzikološka građa koja se koristi u nastavi i istraživanjima na Odseku za etnomuzikologiju.

U prethodnoj akademskoj godini, u skladu sa specifičnostima zahteva i ciljeva projekta DEMUSIS oformljena je digitalna laboratorija za potrebe razvijanja kompetencija studenata muzike u oblasti digitalnih tehnologija.

Posebnu dragocenost Fakulteta predstavlja Biblioteka, koja pripada kategoriji visokoškolskih stručnih biblioteka i član je Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji i Međunarodne organizacije muzičkih biblioteka (International Association of Music Libraries – IAML). Po broju jedinica (preko 114000) i vrednosti građe koju čuva, Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti je najveća muzička zbirka na prostoru bivše Jugoslavije i najbogatija stručna biblioteka ovog tipa u Srbiji. Biblioteka u svom fondu čuva bogatu zbirku muzikalija, stručne literature o muzici koja je

neophodna za svakodnevno izvođenje nastave, kao i za umetničku delatnost i naučno-istraživački rad studenata i profesora. Primarni fond Biblioteke predstavlja oko 85.000 primeraka notnog materijala (muzikalija); zatim oko 15.000 primeraka monografskih publikacija i osamdesetak naslova serijskih publikacija. U njoj se čuvaju diplomski, magistarski i doktorski radovi odbranjeni na Fakultetu. Za korisnike Biblioteke obezbeđeni su i onlajn resursi kojima se pristupa preko akademske mreže. Fonoteku u okviru Biblioteke čini 9.000 gramofonskih ploča, oko 2000 kompakt diskova, audio kasete, magnetofonske trake i CD romovi. Biblioteka FMU čuva i vredne kolekcije važne za proučavanje istorije srpske muzike. To je, pre svega, Zbirka stare i retke knjige, a zatim bibliotečke celine značajnih stvaralaca (Milenka Živkovića, Miloja Milojevića, Josipa Slavenskog, Petra Stojanovića, dirigenta Borislava Pašćana, Dušana Skovrana, Nikole Cvejića, Marine Olenjine), kao i brojne originalne rukopise iz zaostavštine srpskih kompozitora. Legat Vladimira Đorđevića izdvaja se kao jedan od najbogatijih i najznačajnijih i sadrži u najvećoj meri stara i retka muzička izdanja.

Prilikom evaluacije kvaliteta vannastavnog osoblja Fakulteta, tim fondacije MusiQuE ocenio je vannastavno osoblje kao visokostručno, posvećeno i odlično integrisano u život institucije, mada bi njihov broj prema evropskim standarima trebalo da bude nešto veći, za šta trenutno ne postoje tehnički uslovi, pre svega usled nedostatka adekvatnog prostora.

 

Međunarodna aktivnost

Internacionalizacija je jedan od imperativa rada Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Fakultet je član Asocijacije evropskih konzervatorijuma (AES) od osnivanja te mreže visokoškolskih evropskih muzičkih ustanova 1953. godine. Međunarodna saradnja Fakulteta muzičke umetnosti intenzivno se razvija od početka šezdesetih godina 20. veka. Od 2001. godine aktivnost Fakulteta u AES postaje razvijenija, da bi u poslednjih deset godina naročito dobila na intenzitetu zahvaljujući uspešno sprovedenim međunarodnim projektima, te učešću u internacionalnim programima razmene studenata, profesora i nenastavnog osoblja. Broj studenata iz inostranstva beleži značajan porast nakon početka primene Bolonjske konvencije od školske 2007/08. godine.

Posebno značajan podstrek predstavlja uključivanje Fakulteta muzičke umetnosti u Erazmus+ KA107 i KA103 projekte mobilnosti studenata i nastavnika, čija realizacija počinje od školske 2015/16. godine. Među petnaest partnerskih institucija sa kojima je ostvaren ovakav vid razmene nalaze se i: Litvanska akademija za muziku i pozorište iz Viljnusa (Litvanija), Muzički konzervatorijum iz Viga (Španija), Muzička akademija „Franc List“ iz Budimpešte (Mađarska), Univerzitet u Limeriku (Irska), Kraljevski konzervatorijum iz Birmingema (Velika Britanija), Univerzitet Aristotel iz Soluna (Grčka), Muzička akademija „Stanislav Monjuško“ iz Gdanjska (Poljska), Muzički konzervatorijum „Đuzepe Tartini“ iz Trsta i drugi.

Fakultet neguje bogatu i raznovrsnu međunarodnu saradnju definisanu bilateralnim sporazumima o saradnji sa Džeđang konzervatorijumom iz Handžoua (Kina), Univerzitetom za muziku i izvođačke umetnosti iz Graca (Austrija), Beloruskom državnom muzičkom akademijom iz Minska (Belorusija), Konzervatorijumom „Saratov“ iz Saratova (Rusija) i Akademijom za muziku i ples iz Jerusalima (Izrael).

Zahvaljujući kvalitetu nastave, nastavnog umetničkog i nastavnog kadra, umetničkog, naučnog i pedagoškog angažovanja studenata interesovanje za Erazmus + programe dolaznih studentskih mobilnosti (KA107) na FMU je u konstantnom porastu od 2016. godine, ali je zbog prostornih ograničenja Fakultet primoran da ograniči broj studenata iz inostranstva. Kao kompromisno rešenje studenti se primaju na veći broj kratkoročnih umetničko-pedagoških projekata (međunarodni orkestri, Evropska operska akademija, međunarodni horovi, međunarodni kamerni ansambli, međunarodni studentski naučni skupovi i letnje škole i dr).

U poslednjih 15 godina na Fakultetu su 44 strana studenata završila deo svojih studija, dok je u kratkoročnim umetničko-pedagoškim projektima učestvovalo je oko 200 studenta iz inostranstva. Sa promenom statusa Srbije iz partnerske u programsku zemlju u projektima Evropske unije i dobijanjem Erazmus povelje Univerziteta umetnosti u Beogradu, broj studenata koji žele da svoje školovanje delimično ili u celini realizuju na Fakultetu muzičke umetnosti se značajno povećao. Na osnovu

informacija dobijenih putem neposredne komunikacije sa zainteresovanim potencijalnim kandidatima iz inostranstva, koji se lično ili putem imejla informišu o mogućnostima studiranja, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu se postavio kao izuzetno poželjna visokoškolska muzička institucija zbog osamdesetogodišnje tradicije, visokih pedagoških, umetničkih i naučnih rezultata svojih profesora, alumnija i studenata, kvaliteteta nastavnog i nenastavnog kadra, jedinstvenih i aktuelnih studijskih programa (FMU jedini u regionu ima studijski program za džez i popularnu muziku i kompletan simfonijski orkestar), najveće specijalizovane muzičke biblioteka u regionu (sa preko 114.000 jedinica građe uključujući stare i retke knjige, note i snimke) i entuzijazma zaposlenih i saradnika, itd. Uz niske troškove života, bogat društveni, kulturni i umetnički život mladih, adekvatan nivo bezbednosti i podrške, sa druge strane, Fakultet muzičke umetnosti jeste jedno od potencijalnih čvorišta visokog muzičkog obrazovanja u regionu, ali i šire.

Na osnovu trenutnih i planiranih sporazuma i međunarodne aktivnosti Fakulteta muzičke umetnosti, može se oceniti da bi se rešavanjem prostornih problema (izgradnjom specijalizovanih učinioca, vežbaonica, čitaonice, namenske koncertne, kamerne, operske i druge sale, itd) u budućnosti broj inostranih studenata povećao za 3-4 puta, čime bi do 20% studenata Fakulteta (100 studenata godišnje) bili inostrani državljani u samofinansirajućem statusu, odnosno finansirani kroz međunarodne projekte. Zbog svega toga, rešavanjem gorućeg pitanja prostora i instrumentarijuma, poslovanje Fakulteta muzičke umetnosti moglo bi da dobije istaknutiju preduzetničku orijentaciju uz povećanje samoodrživosti.

Društveni angažman

Studijski programi na Fakultetu muzičke umetnosti osmišljeni su tako da od početka školovanja podstiču studente da se uključe u muzički, naučni i kulturni život zajednice. Kao vodeća visokoškolska muzička institucija u zemlji i svojevrstan rasadnik vrsnih profesionalaca u oblasti muzike, Fakultet muzičke umetnosti direktno je zaslužan za muzički i kulturni život naše prestonice, ali i zemlje, budući da danas u Srbiji gotovo da ne postoji muzički izvođač, dirigent, kompozitor i stvaralac, muzički pisac, teoretičar i naučnik, organizator muzičkog i kulturnog života, i uopšte, muzički i kulturni delatnik, koji bar jedan deo svog obrazovanja ne duguje ovom fakultetu. Alumni Fakulteta neka su od najvećih imena savremene svetske muzičke umetnosti. Gotovo svi studenti Fakulteta muzičke umetnosti imaju redovno javne prezentacije svojih dostignuća – putem koncertnih nastupa, autorskih koncerata, izlaganja na naučnim skupovima. Studenti su takođe aktivni i u osmišljavanju i realizaciji samostalnih projekata – poput festivala KOMA (Koncerti Mladih Autora) i e-časopisa „Muzikum impresum“ (http://www.fmu.bg.ac.rs/casopis_musicum_impressum.php).

Svake godine studenti i nastavnici u organizaciji Fakulteta izvedu 300-400 besplatnih koncerata u svim raspoloživim koncertnim dvoranama širom Beograda, ali i Srbije. Tradicionalni zimski i prolećni koncerti Simfonijskog orkestra i Mešovitog hora FMU redovno pune Veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine, uprkos značajnim organizacionim, tehničkim i finansijskim zahtevima koje priprema takvih koncerata iziskuje. Naime, jedina koncertna sala Fakulteta ne prima pun sastav tih rezidencijalnih ansambala, te je Fakultet prinuđen da za potrebe proba iznajmljuje dodatni prostor i organizuje prevoz instrumenata.Studenti i nastavici Fakulteta učestvuju u najznačajnijim nacionalnim kulturnim događajima u Srbiji i van nje, kao što su upis kola na UNESKO listu svetske nematerijalne baštine, saradnju sa brojnim pozorištima (poput Narodnog pozorišta, Ateljea 212, Ustanove kulture „Vuk Karadžić“ i dr), muzeja (Narodni muzej, Muzej pozorišne umetnosti, i dr), biblioteka, lokalnih kulturnih i nevladinih organizacija, i sl. Fakultet muzičke umetnosti je višedecenijski dragocen partner Beogradske filharmonije, Radio-Televizije Srbije, Ansambla Doma Vojske i brojnih drugih.Česta uloga Fakulteta kao katalizatora umetničkih događaja i visoki stepen integrisanosti u prosvetni, umetnički, naučni i kulturni kontekst posebno je prepoznat i visoko ocenjen od strane evaluacionog tima MusiQuE tokom nedavne institucionalne evaluacije kvaliteta sprovedene na Fakultetu muzičke umetnosti.

 

Neadekvatnost postojećeg prostora kao gorući problem

Najveće odstupanje od potrebnih evropskih standarda visokog muzičkog obrazovanja zabeleženo je u zaključku evaluacionog tima MusiQuE koji se tiče (ne)adekvatnosti zgrade Fakulteta za aktivnosti koje obavlja i njene kulturne i obrazovne misije: „Fakultet muzičke umetnosti s pravom je ozbiljno zabrinut po pitanju stanja i adekvatnosti objekta u kojem se nalazi. Zgrada je očigledno neodgovarajuća kako po pitanju prilagođenosti tipu nastave kakvu visoko muzičko školstvo zahteva, tako i u smislu kvaliteta i površine zgrade. Postoji ozbiljan nedostatak soba za vežbanje, uz nepostojanje mogućnosti da se taj problem reši izuzev građenja novog kampusa. Nedostatak adekvatnih koncertnih sala u okviru Fakulteta muzičke umetnosti takođe predstavlja studentima ozbiljnu prepreku za sticanje autentičnih koncertantnih iskustava, što je posebna šteta imajući u vidu impresivan visok umetnički nivo studenata FMU “

 

Arhiv i muzej srpske muzičke bašine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu – kuća velikana muzičke umetnosti Srbije i riznica srpskog muzičkog blaga, Kralja Milana 50

Otvaranjem Arhiva i muzeja srpske muzičke baštine na lokaciji Kralja Milana 50 u Beogradu, gde je 1937. godine osnovana Muzička akademija, danas Fakultet muzičke umetnosti, ostvarila bi se vizija njenih osnivača. U besedi povodom proslave Svetitelja Save 27. januara 1938. godine prvi rektor Muzičke akademije Kosta P. Manojlović rekao je: „Ne zaboravite ovu našu umetničku ustanovu koja je bila san tolikih generacija i pomozite joj... da ostvari: Svetosavsku nagradu, Veliku biblioteku nacionalnog značaja, Muzički arhiv i Muzički muzej“.

Svetosavska nagrada je uspostavljena i dodeljuje se za najveća dostignuća iz oblasti umetnosti, kulture, prosvete i nauke. Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu poseduje primarni fond od preko 85 000 notnog materijala, više od 15 000 monografija, preko 80 naslova serijskih publikacija, 11 000 audio zapisa..., te je najbogatija biblioteka ovog tipa u Srbiji i vodeća u regionu. Biblioteka od posebnog nacionalnog značaja poseduje bogatu riznicu starih zbirki muzikalija i knjiga koji su zaveštani na čuvanje. Pre svega, tu je dragoceni poklon Narodne biblioteke Srbije – zbirka muzikalija i knjiga koje su sačuvane posle bombardovanja 1945. godine. Pored toga, Fakultet čuva zaostavštinu: Vladimira Đorđevića, Josipa Slavenskog, Vladete Milankovića, Emila Hajeka, Petra Stojanovića, Miloja Milojevića, Milenka Živkovića, Borislava Pašćana, Dušana Skovrana, Nikole Cvejića, Marine Olegnjine, Miodraga Vasiljevića, Predraga Miloševića, Petra Ozgijana, Konstantina Babića... Zbirku upotpunjuju rukopisi jugoslovenskih kompozitora koji su stvarali u 20 veku.Fakultet muzičke umetnosti poseduje i dragocen fono arhiv koji sadrži originalne zapise narodnih pesama i igara koje su istraživači/etnomuzikolozi snimali u perodu od polovine 19. veka do danas u svim krajevima Srbije. Fakultet čuva značajnu zbirku retkih vinilskih ploča na 78 obrtaja kao i impresivnu zbirku starih muzičkih instrumenata.

U okviru stalnih i posebnih muzejskih postavki Arhiva i muzeja srpske muzičke baštine retki rukopisi, istorijske knjige i muzikalije, stari muzički instrumenti.., bili bi vidljivi javnosti uz mogućnost organizacije vođenih tematskih izložbi i predavanja na srpskom i engleskom jeziku.

Artefakti bi bili dostupni za naučno-istraživački rad.

Arhiv i muzej muzičke baštine u svojoj biti je dom velikana muzičke umetnosti Srbije te bi muzejski prostor bio idealan za negovanje srpske muzičke tradicije u formi koncerata na kojima bi se izvodila solistička i kamerna dela srpskih muzičkih velikana, kao i dela savremenih srpskih kompozitora.

Kako sve navedeno predstavlja neprikosnoveno i neprocenjivo srpsko muzičko blago postojanje Arhiva i muzeja srpske muzičke baštine objedinio bi kulturne dragocenosti koje svedoče o tradiciji, kulturi i muzičkom identitetu Srbije kroz istoriju.

Iz svega rečenog jasno je koliki bi i kakav značaj za opštu kulturnu i umetničku sliku naše zemlje imalo osnivanje ovakve institucije u okviru Fakulteta muzičke umetnosti, na lokaciji Kralja Malana 50 u kojoj je Muzička akdemija/Fakultet muzičke umetnosti delovao preko 80 godina. Ne samo da bi Arhiv i muzej muzičke baštine Fakulteta muzičke umetnosti bili dragoceni deo jednog od najstarijih i najuspešnijih umetničkih fakulteta u regionu, već i značajno kulturološko državno i gradsko dobro.

38 konkurs fmu

Foto arhiv FMU