Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu u svojstvu autora ima jedno ili više stručnih fizičkih lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine uz uslov učešća da barem jedan od autora konkursnog rada poseduje odgovarajuću licencu za izradu tehničke dokumentacije za oblast arhitekture . Ostali autori u timu mogu biti arhitekti , urbanisti, diplomirani inženjeri arhitekture, master arhitekture ili studenti arhitekture  .

Učesnici konkursa mogu za izradu konkursnog rada angažovati i druge stručnjake specijaliste u pojedinim oblastima (saradnike i konsultante ), ali se oni ne smatraju autorima konkursnog rada. Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom Konkursu samo sa jednim radom.

Osobe koje su učestvovale u izradi jednog od konkursnih radova ovog Konkursa kao saradnici ili konsultanti ne mogu predati konkursni rad samostalno.

Strani učesnici mogu biti autori ili članovi autorskih timova ukoliko ispunjavaju profesionalne kvalifikacije ,  imaju visoku stručnu spremu iz oblasti arhitekture , uz uslov da bar jedan član tima poseduju odgovarajuću licencu  izdatu u skladu sa pravilima koje određuje Inženjerska komora Srbije a u skladu sa članom 162a  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 9/2020)

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju ili žiriranju  Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Svaki od učesnika konkursa bilo pojedinac ili grupa, ima pravo učestvovanja na ovom konkursu samo s jednim radom i u okviru samo jednog tima

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

- Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.

- Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene  raspisom konkursa.

 

Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa ("Službeni glasnik RS" br. 31/2015).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

Sadržaj konkursnog elaborata

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 9.4.

Svi fajlovi se predaju u pdf formatu, a tekstualni prilozi sveske i u doc formatu.

Konkursni radovi  koji nisu pripremljeni i dostavljeni u skladu sa ovim uputstvima mogu biti diskvalifikovani iz dalje evaluacije.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

1.   Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima

2.   Grafičke priloge

3.   3D animaciju

4.   Materijal za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

Nivo razrade predloženog idejnog arhitektonskog rešenja treba da bude na takvom nivou da se može primeniti u sledećim fazama izrade tehničke dokumentacije.

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

 

Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima 

Sveska se predaje u .pdf formatu, dimenzija 42x29.7cm (A3, horizontalno orijentisanih stranica (i),

 sa ilustracijama u rezoluciji 150 dpi.)

Sveska treba da sadrži:

Tekstualni deo koji  kojim se opisuje arhitektonsko urbanistički  koncept i obrazlaže rešenje.

 Sadržaj tekstualnog dela je sledeći:

 • Prikaz urbanističkog rešenja , odnos prema okruženju
 • Koncept saobraćajnog rešenja , kolski, biciklistički i pešački pristupi objektu
 • Opis i obrazloženje rešenja -arhitektonski koncept
 • Funkcionalni raspored; Opis pojedinih prostornih celina i međusobne finkcionalne veze
 • Integracija ključnih akustičkih zahteva (integracija tehničkih koncepata, zahteva za izolaciju, itd.)
 • Preliminarni predlog primenjenih tehničkih sistemi, uključujući koncept energetske efikasnosti
 • Opis primenjenih građevinskih materijala imajući na umu CO2 footprint
 • Predlog konstruktivnog rešenja
 • Ekološki koncept
 • Tekstualni opis se može dopuniti , dijagramima i šemama koje objašnjavaju pojedine elemente konkursnog rešenja
 • Sve grafičke priloge svedene na A3 format
 • Tabela 1 Tabelarni prikaz ostvarenih površina sa rekapitulacijom po prostorno-programskim celinama tabela br.1 (data u prilozima)
 • Tabela 2 Ostvareni urbanistički parametri tabela 2 (data u prilozima)
 • Tabela 3 Procena investicione vrednosti tabela br.3 (data u prilozima)

 

Grafički prilozi

                Konkursno područje u kontekstu šireg i neposrednog okruženja

-               Situacioni prikaz planirane izgradnje i uređenja     - krov                             R=1:1000

-               Situacioni prikaz planirane izgradnje i uređenja     - parter                          R=1:500

-               Situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima              R=1:250

-               Situacioni plan prizemlja sa parternim uređenjem                                        R=1:250

-               Sve osnove                                                                                                     R=1:250

-               Karakteristični preseci                                                                                    R=1:250

-               Svi izgledi                                                                                                       R=1:250

-               3D prikazi rešenja iz zadatih pravaca i po izboru konkurenata

       * Dodatni prilozi po izboru učesnika, fotografije makete, prostorne dijagrame i sl .

3D  ANIMACIJU u trajanju do 1 minuta

Napomena:

Grafički prilozi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI.

Nivo razrade predloženog idejnog arhitektonsko rešenja treba da bude na nivou da se može primeniti u sledećim fazama izrade tehničke dokumentacije  (IDR) Idejno rešenje za lokacijske uslove.

 

Materijal za elektronsku izložbu

U .jpg formatu, ukupno 5 priloga, 2000px-širine-horizontalno orijentisanih u RGB sistemu, u rezoluciji 150 PPI.  Na svakom prilogu treba napisati šifru rada. Ovi prilozi takođe moraju biti anonimni sa jedinstvenom šifrom, definisanom u poglavlju 9.4. 

Ovi prilozi  takođe moraju  biti anonimni sa jedinstvenom šifrom, definisanom u poglavlju 9.4. 

Sav materijal se dostavlja u zip folderu do 25MB.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 

 

Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati moraju biti označeni sa jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt za grafičke priloge, odnosno 24pt za svesku). Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial, veličine 11pt. Jezik konkursa je srpski ili engleski.

Konkursni rad se predaje:

u zapakovanom/komprimovanom folderu (elektronski .zip, ne veći od 25 MB), isključivo nazvan izabranom šifrom  od pet arapskih brojeva i dva slova (npr: AB12345).

Ukoliko je sadržaj konkursnog rada veći od 25MB, moguće je formirati i drugi zapakovan folder, koji je neophodno imenovati rednim brojem u nastavku izabrane šifre, npr: AB12345_1 i AB12345_2.

Zapakovan/i („zipovan“) folder/i, ne veći od 25 MB, treba da sadrže/i:

 • Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima, dimenzija 42x29.7cm (A3), definisanu u poglavlju 3 pod 1. u .pdf formatu
 • Grafičke priloge, definisane u poglavlju 9.3. pod 2., u .pdf formatu
 • Materijal za elektronsku izložbu, definisan u poglavlju 9.3. pod 3., u .jpg format
 • Poseban zapakovan („zipovan“) folder, ne veći od 25 MB, dostavlja se odvojeno sa oznakom izabrane šifre uz dodatak reči ''animacija'' (npr. „AB12345_animacija“) i treba da sadrži: 3D ANIMACIJU u trajanju do 1 minuta

   Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski, na link: https://konkurs-fmu.rs/

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 24.01.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran. Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja. Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu i dimenziji  je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Sve datoteke moraju biti bez virusa i neoštećene bez oznaka koje bi narušile anonimost učesnika.

 

Autorska koverta - sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva slova i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 24pt. Koverta se šalje na adresu: Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija. Na koverti ne sme pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost. 

U koverti treba da se nalazi:

Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:

-               Korišćenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;

-               Ime/imena autora sa potpisima;

-               Izjava o prihvatanju uslova konkursa;

-               Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);

-               Elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija;

-               Adresu i kontakt telefon;

-               Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;

-               Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica;

-      Odštampan jedan plakat za elektronsku izložbu, sveden na dimenziju 29.7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan (bilo koji od 5 plakata za el- izložbu, sveden na A4)

Krajnji  rok za slanje koverte je 24.01.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je ostvariti:

- slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);

- otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice;

- slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

 

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 15.09. 2021.
 • Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb stranice Udruženja Arhitekata Srbije:
 • u-a-s.rs ili sa linka: https://konkurs-fmu.rs/;

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do  01.12.2021.

 • Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice: https://konkurs-fmu.rs/;
 • Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa do 16.12.2021.
 • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 24.01.2022.godine do 23:59 časova (GMT +1).
 • Objavljivanje rezultata konkursa je najkasnije do 22.02.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).
 • Rezultati će biti objavljeni na internet strani Udruženja Arhitekata Srbije: u-a-s.rs i na https://konkurs-fmu.rs/;
 • Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na internet strani Udruženja arhitekata Srbije u-a-s.rs i na https://konkurs-fmu.rs/; u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

 

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije

konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 56.000,00 USD

prema sledećoj raspodeli:

-               Prva nagrada                         28.000,00 USD

-               Druga nagrada                      14.000,00 USD

-               Treća nagrada                         7.000,00 USD

-               Dva otkupa od po                   3.500,00 USD

ukupan fond neto nagrada:                   56.000,00 USD

* Napomena : nagrade i otkupi u neto iznosu se isplaćuju po kursu USD

 UN Operational Rates of Exchange ili skraćeno UNORE kurs, na dan isplate autorima/autorskim timovima.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom - raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

 

Sastav žirija

Predsednik žirija:

Prof. Milan Đurić, arhitekta  

Članovi žirija:

Prof. Vasa Perović, arhitekta

Prof. Dejan Miletić, arhitekta

Marko Stojčić, arhitekta, Glavni urbanista grada Beograda

Prof. dr um. Milena Stanišić,  predstavnica FMU  

konsultant za akustiku : Prof. dr Miomir Mijić

izvestioci :                    

 • Sandra Skenderija , arhitekta
 • Sonja Dedić , arhitekta

Sekretarijat žirija:

Udruženje Arhitekata Srbije

 

 

Ocenjivanje radova - kriterijumi za ocenjivanje

Konkursni radovi  će se ocenjivati prema sledećim kriterijumima:

Prostorni koncept i arhitektonski izraz

Kako rešenje ispunjava cilj stvaranja međunarodno značajne visokoškolske ustanove. Kako se predloženo rešenje odnosi na kontekst, stvaranje identiteta i odnos prema Linijskom parku i neposrednom okruženju .

Odnos  prema javnom gradskom prostoru

Kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene,

Jasan prostorni koncept,  prepoznatljiv u osnovnoj ideji,

Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta,

Funkconalno rešenje , ispunjenost prostornih zahteva iz programskog zadatka  

Strategija i pristup prostornim i ambijentalnim zahtevima objekta u pogledu fleksibilnosti i programiranja prostora . Analiza i rešavanje koncepta za upotrebu i održavanje objekta  uključujući pristup, kretanje studenata , nastavnika, posetilaca, insrumenata i vozila.

Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja,

Urbanističko-arhitektonsko i pejzažno oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja,

Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu,

Održivost, energetska efikasnost

Kako se karakteristike predložnog rešenja odnose na ekološku i društvenu održivost i njenu usklađenost sa ciljevima održivog razvoja. Kako se dizajn zgrade odnosi na energetsku efikasnost i efikasne operacije tokom eksploatacije. Na koji način se bavi ciljevima održivog razvoja.

Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji,

Primena   ekološki   i   energetski   održivih   rešenja   očuvanja   i   unapređenje kvaliteta životne sredine (primena ekološkog  dizajna),

Integracija akustičkih / tehničkih koncepata

Usklađenosti sa akustičkim zahtevima, uključujući odgovarajuću integraciju predloženih  konstruktivnih i tehničkih koncepata i predloženog prostornog rešenja .

Potencijal za dalju implementaciju projekta

tehnička i finansijska  izvodljivost predloženog rešenja

 

Izveštaj žirija

O svom radu žiri podnosi Izveštaj koji sadrži obrazloženje za izbor nagrađenih i otkupljenih radova i odluku o raspodeli nagrada  kao i smernice za dalju razradu prvonagrađenog konkusnog rada.

 

Završne odredbe

Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom

objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Autorska prava Učesnika definisana su u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i druga srodna prava.

Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa Naručiocu prenos imovinskih prava autora ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen .Autor/i , učešćem na konkursu prihvataju da postupe u skladu sa zaključcima i preporukama Žirija konkursa koji će biti navedeni u Izveštaju Žirija konkursa u vezi dalje realizacije nagrađenog rada Autor prihvata da u daljoj razradi  postupi u skladu sa sugestijama žirija i  eventualnim programskim i tehničkim promenama projektnog zadatka  i  prilagodi rešenje za potrebe daljih faza razrade .

Naručilac će tokom dalje razrade konsultovati autore nagrađenog rada koji je odabran za dalju razradu .Autor je obavezan da poštuje uslove izrade planske i tehničke dokumentacije i sprovođenje izmene koje su potrebne radi prilagođavanja prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima koji iz toga proisteknu. Svaka eventualna dalja saradnja Naručioca i autorskog tima  biće regulisana posebnim ugovorom .

Dalja razrada projekta sprovodi se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/2021),

i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. Glasnik RS", br. 73/2019)

Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.

Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.

 

PRILOZI IZ PROGRAMA – PODLOGE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

 

I GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE

01 Katastarsko - topografski plan

02 Podloga za priloge u razmeri  1:1000, 1:500, 1:250 

03 Orto foto sa granicama konkursnog područja i pozicijama zadatih pravaca za montaže 

II IZVODI IZ PLANSKIH DOKUMENATA

01 Izvod iz PDR za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Plailula

02 RZZZSK – Zslovi čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju status prethodne zaštite i mere zaštite za PDR za linijski park – Beograd

03 Geološko-geotehnička dokumentacija iz PDR

04 Separat – IDR stambeno-poslovnog kompleksa Marina Dorćol

Izvod iz kontaktnih planskih dokumenata

05 PDR za saobraćajnice: Dunavsku, Tadeuša Košćuška, Dubrovačku, trolejbuski i autobuski terminus na Dorćolu,  opština Stari grad (Sl.l. 69/13)

06 Projekat trolejbusko autobuskog terminusa – Situacioni plan

III FOTODOKUMENTACIJA

01 Fotografije lokacije – postojeće stanje 

02 Istorijske fotografije

IV     TABELE

Tabela 1. Tabelarni prikaz ostvarenih površina sa rekapitulacijom po prostorno-programskim  celinama

Tabela  2. Ostvareni urbanistički parametri 

Tabela  3. Procena investicione vredosti 

 

 

 

 

U Beogradu, 15.09.2021.

Žiri u sastavu:

Predsednik žirija:

Prof. Milan Đurić, arhitekta 

Članovi žirija:

Prof. Vasa Perović, arhitekta

Prof. Dejan Miletić, arhitekta

Marko Stojčić, arhitekta

Prof. dr um. Milena Stanišić  

konsultant za akustiku:

Prof. dr  Miomir Mijić