Akustički uslovi za izradu idejnog rešenja zgrade FMU

Sve prostore namenjene scenskom izvođenju ili pripremama izvođača za nastup projektovati tako da imaju adekvatne zvučno-tehničke uslove za visok nivo akustičkog komfora za muzička izvođenja.  Gledalište velike scene, kao i prostor pozornice oblikovati i opremiti u skladu sa principima i zahtevima prostorne akustike.

Obzirom da se lokacija nalazi na prometnoj saobraćajnici organizacijom i orijentacijom prostora za izvođenje, kao i primenom savremenih građevinskih zaštitnih mera protiv buke.

U idejnom rešenju zgrade FMU treba predvideti sve elemente koji su prepoznatljivi na tom nivou projektne dokumentacije, a koji su neophodni da se tokom narednih faza projektovanja obezbedi adekvatan zvučni komfor u prostorima fakulteta. To podrazumeva stvaranje preduslova za postizanje:

 • dovoljno niskog nivoa ambijentalne buke,
 • očekivanog nivoa estetike zvučne slike u prostorima za muzička izvođenja,
 • dovoljno dobre razumljivosti govora u učionicama, amfiteatrima i ostalim prostorima gde se sluša govor, neposredno ili posredstvom sistema za ozvučavanje.

 

Opšte napomene

U idejnom rešenju zgrade FMU treba posvetiti posebnu pažnju rešavanju svih prostora u kojim se postavljaju najsloženiji akustički zahtevi. To su:

 • sala za koncerte simfonijskog orkestra,
 • sala za kamerne i solističke koncerte
 • sala za džez muziku i big-bend
 • sala za operske i baletske predstve
 • veliki tonski studio.

Za ove prostore neopodno je da se već na nivou idejnog rešenja zadovolje izvesni uslovi kako bi se u daljem projektovanju omogućila primena kvalitetnih akustičkih rešenja iz domena zvučne zaštite i prostorne akustike.

Da bi se obezbedila adekvatna zvučna zaštita ovih prostora idejno rešenje treba da zadovolji sledeće uslove:

 • dilatiranost dela zgrade u kome se nalaze navedeni prostori od ostatka objekta,
 • povučenost ovih prostora od fasade i krova ka unutrašnjosti objekta,
 • postojanje tehničke etaže ili sličnog akustički neutralnog prostora prema krovu objekta.
 • okruženost svake koncertne sale pojedinačno nekim neutralnim prostorima u kojim nema jačih izvora zvuka (koridori, magacini, garderobe, ostave, sobe sa tihom

         elektro opremom i slično),

 • tampon zone sa dvostrukim vratima na svim ulazima iz javnih prostora.

U objektu treba predvideti adekvatan prostor za smeštaj mašinskog sistema tako da se ventilacija i klimatizacija sala i studija može rešavati na način primeren strogim zahtevima zaštite od buke. To podrazumeva:

 • dovoljno velike prostore za smeštaj klima komora i ostale mašinske opreme na poziciji udaljenoj od sala i studija (po mogućnosti izvan linije dilatacije kojom su

ovi prostori odvojeni od ostatka zgrade),

 • prostore za šahtove i tehničke etaže u objektu da bi se kroz objekat mogli sprovesti ventilacioni kanali velikog preseka, neophodni za rad s malim brzinama vazduha u njima,
 • način distribucije vazduha u salama koji je primeren prostorima za muzička izvođenja (plenumi iznad i spod sala).

Pri organizaciji prostora i izračunavanju dimenzija i površine sala i studija treba uzeti u obzir činjenicu da njihovi pregradni zidovi moraju biti debljine do 50 cm (masivni zid + enterijerske obloge sa obe strane).

 

Sala za koncerte simfonijskog orkestra

Forma sale za koncertne simfonijskog orkestra treba da bude paralelopipedna („Shoe box“) potrebne površine i zapremine, uz dopuštene manjih odstupanja koja ne ugrožavaju njen akustički kvalitet. Preporučena veličina sale (površina i visina) su neto i računaju se do enterijerskih obloga zidova i plafona. Zapremina sale treba da bude podešena prema utvrđenoj površini i formi auditorijuma tako da odnos te dve veličine (zapremine i površine auditorijuma) omogući postizanje vrednosti vremena reverberacije T30 = 1,5-2,0 s. Proporcije sale prilagođavaju se zahtevima akustike pri zadatom broju gledalaca, da bi se u njoj mogle postići adekvatne vrednosti ostalih akustičkih parametara. Enterijerske obloge moraju imati intenzivan reljef koji je neophodan za postizanje adekvatne estetike zvučne slike, u svemu prema zahtevima koji se postavljaju u koncertnim salama za simfonijsku muziku.

Auditorijum sale treba da bude podeljen na parter, manji balkon i plitke galerije po obodu. Kontraindikovano je da se uvodi nagib gledališta u meri koja se primenjuje u pozorišnim salama jer se time smanjuje dodeljena zapremina prostora. U tom smislu, geometrija auditorijuma treba da omogući sagledavanje scene u meri koja je primerena koncertnim događajima (sala nije predviđena za pozorišne namene, a potpuna vidljivost poda bine sa pozicije slušalaca nije neophodna u muzičkim salama). Na galerijama treba, po mogućnosti, predvideti i prostor sa mestima za stajanje. U auditorijumu treba predvideti i potencijalna mesta za smeštaj TV kamera bez ugrožavanja vizura za sedišta. Ova mesta treba odrediti u skladu sa zahtevima snimanja takvih događaja.

Zahtevani kriterijum ambijentalne buke u koncertnoj sali je NR15, što uslovljava da organizacija prostora oko sale omogući distribuciju vazduha na način koji je uobičajen u koncertnim salama. To podrazumeva da treba predvideti:

-               ispod sale plenum za ubacivanje vazduha kroz difuzore na podu ispod sedišta,

-               iznad enterijerskog plafona sale prostor za plenum iz koga se izvlači vazduh.

Uz salu na pogodnom mestu treba predvideti tehničku režiju za kontrolu scenske rasvete i ozvučenja (kada se koristi), kao i prostoriju za video projektor. Ove prostorije moraju imati dobru vidljivost bine. U dimenzionisanju svih tehničkih režija treba uzeti u obzir gubitak prostora za akustički adekvatnu enterijersku obradu na zidovima i plafonu.

 

Sala za kamerne i solističke koncerte

Forma sale treba da bude paralelopipedna („Shoe box“) zadate kvadrature i visine, uz dopuštene manje modifikacije koje bi doprinele akustičkom kvalitetu. Preporučena veličina sale (površina i visina) su neto, i računaju se do enterijerskih obloga.

Zahtevani kriterijum ambijentalne buke u sali za kamerne i solističke koncerte je NR20. To zahteva da organizacija prostora oko sale omogući distribuciju vazduha na način koji je uobičajen u koncertnim salama. U tom smislu treba predvideti:

-               ispod sale plenum za ubacivanje vazduha kroz difuzore na podu ispod sedišta,

-               iznad enterijerskog plafona sale prostor za plenum iz koga se izvlači vazduh.

Auditorijum sale treba da ima geometriju koja omogućava sagledavanje scene u meri primerenoj koncertnim događajima. Kontraindikovano je da se uvodi nagib gledališta kakav se primenjuje u pozorišnim salama jer se time smanjuje efektivna zapremina prostora (potpuna vidljivost poda bine sa pozicije slušalaca nije neophodna u ovakvim salama).

Uz salu na pogodnom mestu treba predvideti tehničku režiju za kontrolu scenske rasvete i ozvučenja (kada se koristi), kao i prostoriju za video projektor. Iz ovih prostorija mora postojati dobra vidljivost bine. U dimenzionisanju tehničkih režija treba uzeti u obzir gubitak prostora za akustički adekvatnu enterijersku obradu na zidovima i plafonu.

 

Sala za džez muziku i big bend

U idejnom rešenju ove sale potrebno je predvideti prostor za enterijerske obloge po zidovima i plafonu. Akustičke osobine ove sale podešavaju se materijalizacijom tih obloga u narednim fazama projektovanja. U ovoj sali auditorijum može imati nagib koji omogućava bolju vidljivost bine.

Zahtevani kriterijum ambijentalne buke u sali za džez muziku i big bend je NR25. Pri takvom kriterijumu poželjno je, ali ne i nužno, da se distribucija vazduha organizuje kao u ostalim salama sa plenumom ispod auditorijuma i plenumom iznad enterijerskog plafona sale.

Uz salu na pogodnom mestu treba predvideti tehničku režiju za kontrolu scenske rasvete i ozvučenja (kada se koristi), kao i prostoriju za video projektor. Iz ovih prostorija mora postojati dobra vidljivost bine. U dimenzionisanju tehničkih režija treba uzeti u obzir gubitak prostora za akustički adekvatnu enterijersku obradu na zidovima i plafonu.

 

Sala za operske/baletske predstave

Ova sala treba da bude organizovana po principima pozorišnih sala, što se odnosi na organizaciju auditorijuma i njegov nagib. Poželjno je da postoji manja galerija pre svega zbog njenog doprinosa difuznosti zvučnog polja, a manje zbog smeštaja dela auditorijuma. Na njoj se mogu nalaziti tehnički prostori i eventualno manji broj gledalaca.

Zapremina sale treba da bude podešena prema usvojenoj površini i formi auditorijuma tako da odnos te dve veličine (zapremine i površine auditorijuma) omogući postizanje vrednosti vremena reverberacije T30  1,2 s. Enterijerske obloge moraju imati reljef koji je neophodan za postizanje adekvatne estetike zvučne slike, u svemu prema zahtevima koji se postavljaju u operskim salama.

Orkestarska rupa treba da ima adekvatnu dubinu da bi se omogućila izvesna difuznost zvučnog polja u njoj. Pri određivanju dimenzija orkestarske rupe treba uzeti u obzir da će na svim unutrašnjim površinama biti enterijerska obloga priližne debljine 10 cm.

Uz salu na pogodnom mestu treba predvideti tehničku režiju za kontrolu scenske rasvete i ozvučenja (kada se koristi), kao i prostoriju za video projektor. Iz ovih prostorija mora postojati dobra vidljivost bine. U dimenzionisanju tehničkih režija treba uzeti u obzir gubitak prostora za akustički adekvatnu enterijersku obradu na zidovima i plafonu.

 

Učionice i sale za nastavu

U svim prostorima za nastavu potrebno je da akustički odziv zadovolji zahteve estetike zvučne slike. U tom smislu potrebno je da se u rešavanju spratnih visina u zgradi uzme u obzir postojanje spuštenih plafona na rastojanju oko 15-20 cm od betonske ploče. Njihova materijalizacija će se definisati tokom narednih faza projektovanja.

 

Vežbaonice za instrumentalnu nastavu

U organizaciji prostora u objektu i određivanja površina vežbaonica za instrumentalnu nastavku treba uzeti u obzir da pojačani zahtevi zvučne izolacije između ovakvih prostorija podrazumevaju debljine zidova reda veličine 30 cm. Na prostorijama koje su definisane kao bučne (instrumentalne vežbaonice, sale džez odseka) potrebno je na ulazima predvideti pretprostor sa dvoja vrata ili da manje grupe vežbaonica po grupacijama imaju zajednički pristupni hodnik odvojen vratima prema ostalim prostorima. Pretprostori se mogu koristiti za razna odlaganja.

Poželjno je da u najmanjim vežbaonicama bar jedan zid odstupa od paralelnosti (kosa površina) da bi se minimizirale sopstvene rezonance karakteristične za male prostore.

 

Sale za ples i igru

Pri definisanju visine ovih prostorija potrebno je uzeti u obzir da će u njim spušteni plafon biti na distanci od betonske ploče reda veličine 50 cm (akustička obrada i smeštaj ventilacionih kanala).

Neopodna akustička obrada sala za ples i igru rešavaće se kroz materijalizaciju spuštenog plafona i površine nekih od zidova. Neki zidovi u salama moraju ostati bez obrade da bi se omogućilo rešavanje nužnih zahteva kao što je postavljanje ogledala.

 

Veliki tonski studio

Akustički zahtevi u rešavanju prostora velikog tonskog studija su

 • obezbeđenje odgovarajuće veličine (površina i visina) i
 • obezbeđenje dovoljno niskog nivoa ambijentalne buke.

Pri određivanju veličine studija uzeti u obzir da će na svim njegovim unutrašnjim površinama biti akustička obrada približne debljine 15-20 cm, a na plafonu mestimično i do 1 m.

Zahtevani kriterijum ambijentalne buke u velikom tonskom studiju je NR15. Da bi se to obezbedilo neophodno je u idejnom rešenju predvideti da prostor studija bude:

 • u delu zgrade koji je dilatiran od ostatka zgrade,
 • pozicioniran u prizemlju ili na podrumskoj etaži,
 • okružen neutralnim prostorijama ili tlom,

Veliki tonski studio mora imati veštačku ventilaciju koja će zadovoljavati kriterijum za ambijentalnu buku. Da bi se to postiglo potrebno je van dilatiranog dela objekta predvideti prostor za odgovarajuću klima komoru i prostor za kanale većeg preseka do studija kojim će se omogućiti male brzine vazduha u njima. U okruženju studija treba predvideti prostore za takav kanalski razvod.

 

Ostali uslovi

U komunikacijama oko objekta predvideti pristupni put i mesto za parkiranje reportažnih kola televizije. Mesto za parkiranje mora biti na poziciji odakle postoji dobra komunikacija sa svim koncertnim salama radi unosa opreme.