Izvod iz važeće planske dokumentacije

 • Plan detaljne regulacije za područje Linijskog parka – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula („Službeni list grada Beograda“, br. /21).
 • Plan detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad („Službeni list grada Beograda“, br. 83/15).
 • Plan detaljne regulacije za saobraćajnice: Dunavsku, Tadeuša Košćuška, Dubrovačku, trolejbuski i autobuski Terminal na Dorćolu, opština Stari grad („Službeni list grada Beograda", br. 69/13)

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula

28 konkurs fmu

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula, grafički prilog 2 "Plan građevinskih parcela sa smernicama za sprovođenje“

 

Građevinska parcela

Građevinska parcela javne namene J4-1 u celini 5, definisana je analitičkim tačkama u grafičkom prilogu 4 "Plan građevinskih parcela sa smernicama za sprovođenje".

J4-1 – planira se od delova katastarskih parcela:

Deo k.p 12/8 KO Stari grad

Deo k.p. 49/1 KO Stari grad

Orjentaciona površina parcele J4-1 iznosi oko 14.057 m2

Granice jedinstvene građevinske parcele J4-1 definisane ovim Planom, ne mogu se menjati i nije moguće vršiti dalju parcelaciju.

Napomena: tačna površina Planom definisane građevinske parcele će se odrediti u Republičkom geodetskom zavodu, prilikom formiranja iste.

 

Namena površina

Visokoškolska ustanova – fakultet sa sadržajima, institutima i ustanovama studentskog standarda.

U okviru visokoškolske ustanove poželjno je planirati i druge, kompatibilne namene: naučno-istraživačke ustanove, i prateće komercijalne, ugostiteljske i zabavne sadržaje u službi osnovne namene, kao i uređenje slobodnih i zelenih površina.

Maksimalna procentualna zastupljenost kompatibilnih sadržaja na nivou parcele visokoškolske ustanove iznosi 30%.

Kapacitet visokoškolske ustanove - oko 700 studenata; Kapacitet ustanove studentskog standarda u rasponu od 100 do 300 studenata/korisnika, optimalno oko 150-200 studenata.

Namena površina –planirano stanje

29 konkurs fmu

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula, grafički prilog 3 „Planirana namena površina“.

30 konkurs fmu

 

Broj objekata

Dozvoljena je izgradnja više objekata na paceli .Na parceli visokoškolske ustanove nije dozvoljena izgradnja pomoćnih objekata, izuzev objekata kompatibilnih sadržaja u službi osnovne namene i urbanog mobilijara za  boravak studenata  na otvorenom.

31 konkurs fmu

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula, grafički prilog 4 "Regulaciono-nivelacioni plan sa analitičko-geodetskim elementima za obeležavanje “

 

Izgradnja novih objekata i položaj objekta na parceli

Objekte postaviti u okviru zone građenja, koja je definisana građevinskom linijom

Nije obavezno postavljanje objekata ili delova objekata na građevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan građevinskim linijama.

Prema položaju na parceli objekti mogu biti slobodnostojeći.

Građevinska linija podzemnih delova objekta (garaže) može se poklapati sa granicama parcele, a maksimalno do 85% površine parcele.Projektovanje, organizaciju i realizaciju objekta visokoškolske ustanove uraditi u skladu sa Pravilnicima koji definišu ove oblasti u zavisnosti od obrazovnog profila i programa nadležnih institucija.

Projektovanje objekata visokoškolske ustanove vršiti na osnovu Pravilnika o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa "Službeni glasnik RS", br. 106/2006, 112/2008, 70/2011, 101/2012 - I i II i 13/2014.), Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa ("Službeni glasnik RS", br. 13/2019, 1/2021).

Rastojanje između objekata na građevinskoj parceli je min. ½ visine višeg objekta (visina objekta se računa do kote venca), bez obzira na vrstu otvora, ali ne manje od 5,0m. Nije dozvoljena izgradnja objekata na rastojanju manjem od navedenih.

 

Indeks zauzetosti parcele

Maksimalni indeks zauzetosti  građevinske parcele iznosi 70%.

 

Visina objekta

Maksimalna visina venca iznosi 28m u odnosu na nultu kotu.

Kota prizemlja

Kota prizemlja planiranih objekata ne može biti niža od nulte kote.

Kota prizemlja objekata može biti maksimum 1,2m viša od nulte kote.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina je 30%

obezbediti min. 15 % zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom na parceli;

prostorno funkcionalna organizacija i način uređenja zelenih površina treba da je u skladu sa potrebama primarne namene, prostornim rasporednom objekata, njihovom visinom i estetskim oblikovanjem, ekspozicijom, dubinom i vrstom podloge za sadnju, nivoom podzemnih voda, kao i sa položajem postojećih i planiranih podzemnih instalacija;

sačuvati postojeću kvalitetnu vegetaciju i uklopiti je u novo pejzažno uređenje;

za ozelenjavanje koristiti lišćarske, zimzelene i četinarske drvenaste i žbunaste vrste, cvetne vrste (trajnice, perene, ruže,...), travnjake, pokrivače tla, puzavice i dr., pri čemu treba poštovati sledeća pravila:

koristiti autohtone vrste vegetacije koje pripadaju prirodnoj potencijalnoj vegetaciji, prilagodljive na lokalne uslove sredine;  izbegavati invanzivne i alergene vrste;

moguće je koristiti primerke egzota za koje je potvrđeno da se dobro adaptiraju uslovima sredine;

učešće lišćarskih vrsta treba da je dominantno u odnosu na ostalu vegetaciju;

koristiti rasadnički proizvedene sadnice visoke drvenaste vegetacije,

uz pomoć vegetacije i bioinženjerskih mera treba rešavati vizuelne konflikte sa susednim namenama, kao i zaštitu od prašine i buke; visoka vegetacija treba da bude na dovoljnom rastojanju da se ne bi ugrozilo osvetljenje i osunčanje objekta;

u okviru slobodnih površina građevinske parcele predvideti sadnju drvenastih stabala tako da se obezbediti zasena minimalno 50% ukupne površine otvorenog prostora za konkretno područje (ortogonalnom projekcijom krošnji drveća);

obezbediti 1-2% pada površina za komunikaciju, čime se omogućava drenaža površinskih voda ka okolnom poroznom zemljištu ili kišnoj kanalizaciji, za šta je neophodno obezbediti drenažne elemente (zemljane rigole, rigole-kanalete, kanale); obezbediti prikupljanje atmosverskih voda sa svih zastrtih površina i objekata i akumuliranje u rezervoare, a u cilju zalivanja zelenih površina na parceli, kao i vegetacije Linijskog parka;parking prostor treba da je zastrt poluporoznim zastorom.

na parking prostoru treba formirati drvored, sadnjom 1 stabla na svaka 2-3 parking mesta (u zavisnosti od orijentacije parking mesta, podužno, koso i/ili upravno kao i od odabira vrsta drvorednih stabala); bavezno je podizanje ekstenzivnih i intenzivnih zelenih površina na krovovima nadzemnih i podzemnih objekata, kao i ozelenjavanje fasada; zelene površine na ravnim krovovima nadzemnih objekata treba formirati na minimalno 30 cm zemljišnog supstrata, a na krovovima podzemnih garaža na minimalno 120 cm zemljišnog supstrata (što ne ulazi u ukupan procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom);

Smernice i preporuke za uređenje slobodnih i zelenih površina

Uređenje parcele fakulteta treba posmatrati u kontekstu neposrednog okruženja i dati anketno predlog uređenja kontaktnih zona van parcele fakulteta . Uz pomoć zelenila i bioinženjerskih mera treba rešavati vizuelne konflikte sa susednim namenama, kao i zaštitu od prašine i buke. Visoko zelenilo i zasadi treba da budu na dovoljnom rastojanju da se ne bi ugrozilo osvetljenje i osunčanje objekta.

 

Saobraćaj

Rešenje parkiranja

Parkiranje rešavati u okviru pripadajuće parcele prema normativu:  1PM na 3 zaposlena

Osim parking mesta potrebnih za fakultet, obezbediti dodatnih 100PM za javno korišćenje (u okviru pripadajuće parcele).

Za kompatibilne namene, parkiranje rešavati u skladu sa važećim normativima iz PGR Beograda.

Smernice i preporuke za saobraćajne  površine

Pristupe objektu kao i sve druge površine u i van objekta, namenjene komunikaciji pešaka planirati tako da budu dostupne svim kategorijama korisnika, u skladu sa standardima pristupačnosti za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Licima sa posebnim potrebama obezbediti pristup na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama.  

Za kretanje putničkih vozila, saobraćajne trake planirati sa minimalnom širinom 2.75 metara, dok je za kretanje teretnih/vatrogasnih vozila potrebno projektovati saobraćajne trake sa minimalnom širinom 3.5 metara.

Preporuka je da se razdvoje tokovi kretanja dostavnih i putničkih vozila budućih korisnika.

Kolske rampe projektovati iza regulacione linije, sa određenim dozvoljenim nagibom rampe:

12% otvorene rampe za putnička vozila,

15% zatvorene/grejane rampe za putnička vozila,

9% za teretna vozila,

6% za vatrogasna vozila (12% ukoliko se kolovoz ne ledi).

Sva mesta za smeštaj vozila i prostor za manevrisanje prilikom ulaska/izlaska na mesta definisati u odnosu na ugao parkiranja i dimenzionisati prema važećim standardima.

 

Podzemne garaže moraju zadovoljavati sledeća pravila uređenja i građenja

objekat postaviti u okviru zone građenja, definisane građevinskim linijama

maksimalni indeks zauzetosti podzemne etaže je 85%

minimalni svetli otvor garaže je 2,30m

ulaze i izlaze u garažu planirati tako da se maksimalno izbegnu konfliktne tačke saobraćajnih tokova, a ne manje od 15m od raskrsnice

kolske rampe za pristup garaži planirati iza regulacione linije, sa nagibom rampe maksimalno 12% (za otvorene rampe), odnosno 15% za zatvorene rampe. Prave rampe planirati sa minimalnom širinom saobraćajne trake od 3,0 m. Ukoliko se planiraju kružne rampe, projektovati odgovarajuća proširenja u krivinama

broj potrebnih ulaza, odnosno izlaza iz garaže, kao i broj unutrašnjih rampi odrediti prema Pravilniku o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Sl. list SCG“, br. 31/2005)

32 konkurs fmu

(Plan detaljne regulacije za saobraćajnice: Dunavsku, Tadeuša Košćuška, Dubrovačku, trolejbuski i autobuski Terminal na Dorćolu, opština Stari grad („Službeni list grada Beograda", br. 69/13) Poprečni saobraćajni profil ulice Dunavske

 

Orijentacioni kolski pristupi

Preporuka da se sa jugoistočne i jugozapadne strane lokacije pozicioniraju kolski pristupi garaži . U toj zoni planirati i pomoćne prostore i ekonomske pristupe.U tim zonama treba predvideti zonu zaštitnog zelenila i drvorede obzirom na proširenje Dunavske ulice i izgradnju Terminala GSP –a uz te zone.

33 konkurs fmu

(Plan detaljne regulacije za saobraćajnice: Dunavsku, Tadeuša Košćuška, Dubrovačku, trolejbuski i autobuski Terminal na Dorćolu, opština Stari grad („Službeni list grada Beograda", br. 69/13)

 

Arhitektonsko oblikovanje – izvod iz PDR

Planirani objekat u pogledu oblikovanja, konstrukcije i funkcije treba da bude ostvarenje koje nosi pečat svog vremena, realizovano na način da sa okruženjem čini skladnu celinu.

Obzirom na prostornu dispoziciju planiranog objekta i njegovo sagledavanje pri oblikovanju, posebnu pažnju obratiti na obradu fasade-arhitektonsku artikulaciju, materijalizaciju i kolorističku obradu.

Prilikom realizacije planiranih objekata, potrebno je primenjivati savremena arhitektonska rešenja koja treba da su u skladu sa njegovom funkcijom i neposrednim okruženjem. Krovni pokrivač usklađivati sa ambijentom i primenjenim materijalima na fasadama.

Projektovanje, organizaciju i realizaciju objekta visokoškolske ustanove uraditi u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa "Službeni glasnik RS", br. 106/2006, 112/2008, 70/2011, 101/2012 - I i II i 13/2014.), a u zavisnosti od odabranog studijskog programa.

Pri izgradnji nastojati da objekat bude funkcionalan i dovoljno prostran, ali ekonomičan i tako oblikovan da svojim proporcijama, materijalom i skladnošću arhitektonskih elemenata prijatno deluje na studente i omogućava im normalan i savremen obrazovni i naučnoistraživački rad.

Pri planiranju i realizaciji maksimalno koristiti nova tehnička i tehnološka rešenja u cilju energetski efikasnije gradnje.

 

Uslovi za ograđivanje parcele

Dozvoljava se ograđivanje parcele zidanom ogradom do visine od 0.9, ili transparentnom ogradom do visine od 1.4m. Parcelu je dozvoljeno ograditi i živom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele.

 

Uslovi i mogućnosti fazne realizacije

Dozvoljena je fazna realizacija objekta Sve etape fazne realizacije moraju biti definisane u projektnoj dokumentaciji. U svakoj fazi realizacije moraju se obezbediti propisani uslovi za parkiranje, ozelenjavanje i uređenje

 

Opšti uslovi za izgradnju objekata javne namene – javnih službi

Javni objekti kvalitetom izgradnje i arhitektonskim oblikovanjem treba da predstavljaju repere u prostoru i stvore prepoznatljiv i privlačan urbani ambijent u naselju; pored fizičkih struktura u formiranju prostorno – funkcionalnih celina podjednako važnu ulogu imaju i otvoreni prostori, trgovi i parkovi u okviru kompleksa javnih službi.

Posebni uslovi kojima se javne površine i objekti od opšteg interesa čine pristupačnim osobama sa invaliditetom u skladu sa standradima pristupačnosti .U toku razrade i sprovođenja plana pri rešavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i izgradnje prostora i objekata primeniti odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS”, broj 33/06) kao i odredbe Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS”, broj 22/15).U skladu sa„standardima pristupačnosti” osigurati uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama na sledeći način: U javnim objektima obezbediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja spoljnjim ili unutrašnjim rampama, minimalne širine 90 cm i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%). Na pešačkim prelazima u blizini objekata javnih službi, postaviti oborene ivičnjake kako bi se neutralisala visinska razlika između trotoara i kolovoza. Na semaforima je potrebno postaviti zvučnu signalizaciju.

 

Uslovi za pristupačnost prostora

U daljem sprovođenju plana, pri rešavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i izgradnje prostora i objekata primeniti odredbe Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS“, br.22/15).

 

Uslovi za evakuaciju otpada

Za evakuaciju komunalnog otpada iz planiranih objekata neophodno je nabaviti sudove-kontejnere zapremine 1100 litara i gabaritnih dimenzija 1,37h1,20h1,45m, u potrebnom broju koji se određuje prema normativu:  1 kontejner na 800m2 korisne površine objekta.

Kontejneri mogu biti postavljeni na izbetoniranim platoima ili nišama (boksovima) u okviru granica građevinske parcele ili kompleksa sa obezbeđenim direktnim i neometanim prilazom za komunalno vozilo i radnike JKP „Gradska čistoća“.

34 konkurs fmu

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula

grafički prilog 5 "Sinhron plan“

 

Minimalni stepen opremljenosti komunalnom infrastrukturom

Objekat mora imati priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, električnu i telekomunikacionu mrežu, toplovodnu ili gasovodnu mrežu ili drugi alternativni izvor grejanja.

Postojeći vodovi električne distributivne mreže izvedeni su podzemno. Postojeće saobraćajnice su opremljene instalacijama javne rasvete. Za upravljanje saobraćajnim tokovima izgrađena je svetlosna signalizacija. Lokacija je opremljena toplovodnom i gasovodnom mrežom.

Svi postojeći infrastrukturni koridori u okviru građevinske parcele J4 predviđeni su za uklanjanje.

 

Inženjersko geološki uslovi

Na osnovu urađenog “Elaborata geološko-geotehničke dokumentacije za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za Linijski park - Beograd'', od strane preduzeća ''Rudarski institut'' iz Beograda (2020), definisani su sledeći inženjerskogeološki uslovi.Prema inženjerskogeološkim karakteristikama predmetni prostor je izdvojen kao uslovno povoljan za urbanizaciju.Sve objekte fundirati iznad sadašnje kote terena, jer je visok nivo podzemne vode otežavajući faktor za bezbednu eksploataciju kako objekata visokogradnje, tako i objekata niskogradnje.

35 konkurs fmu

Izvod iz Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula (grafički prilog br.7 „Inženjerskogeološka karta terena“)

 

Preporuke za izgradnju objekata visokogradnje

Objekte treba nivelaciono tako postaviti da im kota najnižeg poda bude iznad maksimalnog nivoa vode. Građevinski objekti male spratnosti mogu se temeljiti na unakrsno povezanim temeljnim trakama i temeljnim pločama. Objekte veće spratnosti treba temeljiti primenom šipova. Prilikom planiranja objekata treba uzeti u obzir i slabu nosivost tla koje zahteva primenu meliorativnih rešenja u cilju povećanja nosivosti i odvodnjavanja temeljnog podtla (zamena podtla i sl.).

Za svaki novoplanirani objekat neophodno je uraditi detaljna geološka istraživanja a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br. 101/15 i 95/18).

 

Mere energetske efikasnosti izgradnje

Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) propisano je da svi novoplanirani objekti moraju da zadovolje propise vezane za energetsku efikasnost objekata, odnosno obezbede minimalne propisima utvrđene uslove komfora, a da pri tome potrošnja energije na godišnjem nivou ne pređe dozvoljene maksimalne vrednosti po m². Potvrdu ispunjenosti ovih uslova sadrži Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada (Energetski pasoš), koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 69/2012).

U projektovanju i izgradnji objekata, kao i uređenju i održavanju slobodnog prostora obezbediti efikasno korišćenje energije i mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije kroz:

 • orijentaciju i funkcionalni koncept zgrade tako da se koriste priroda i prirodni resursi, pre svega energija sunca, vetra i okolnog zelenila;
 • korišćenje novih tehničkih i tehnoloških rešenja;
 • toplotno zoniranje zgrade, odnosno grupisanje prostorija sličnih funkcija i sličnih unutrašnjih temperatura;
 • izbor oblika zgrade kojim se obezbeđuje što je moguće energetski efikasniji odnos površine i zapremine omotača zgrade u odnosu na klimatske faktore i namenu zgrade;
 • odabir strukture i omotača objekta tako da se omogući maksimalno korišćenje pasivnih i aktivnih solarnih sistema;
 • korišćenje prirodnog osvetljenja i pasivnih dobitaka toplotne energije zimi, odnosno zaštite od pregrevanja u toku leta adekvatnim zasenčenjem;
 • optimalizaciju veličine otvora kako bi se smanjili gubici energije, a komercijalne i proizvodne prostorije planiranih objekata dobile dovoljnu količinu svetlosti u skladu sa potrebama/namenom;
 • zaštitu delova objekta koji su leti izloženi jakom sunčevom zračenju zelenilom i drugim merama;
 • planiranje sistema prirodne ventilacije (ventilacioni kanali, prozori, vrata, drugi građevinski otvori) tako da budu što manji gubici toplote u zimskom periodu i toplotno opterećenje u letnjem periodu;
 • korišćenje obnovljivih izvora energije lokacije – sunca, podzemnih voda, vetra i drugih, primenom staklenih bašti, fotonaponskih panela, solarnih kolektora, toplotnih pumpi i sl.
 • projektovanje sistema grejanja tako da bude omogućena centralna i lokalna regulacija i merenje potrošnje energije za grejanje;
 • pejzažno uređenje i projektovanje namenskih struktura u slobodnom i javnom prostoru tako da doprinesu zaštiti od prevelikog uticaja sunčevog zračenja i negativnih atmosferskih uticaja (vetar, padavine);
 • izbor mobilijara i materijala za završnu obradu javnih površina tako da reflektuju sunčevo zračenje (hladni materijali);
 • korišćenje elemanata u eksterijeru i enterijeru koji obezbećuju smanjenje temperatura leti i zaštitu od hladnoće zimi (vode, fontane, vodeni zidovi, brisoleji, tranzene, konstrukcije koje omogućavaju cirkulaciju toplog vazduha i provetravanje i sl.);
 • pravilan odabir vegetacije, u cilju smanjenja negativnih efekata direktnog i indirektnog sunčevog zračenja na objekte, kao i negativnog uticaja vetra;
 • ekonomičnu potrošnju svih oblika energije, bilo da su oni obnovljivi ili neobnovljivi; upotrebu energetski efikasnih rasvetnih tela; korišćenje građevinskih materijala iz okruženja; odvajanje reciklabilnog otpada radi dalje prerade.

Pri projektovanju, izgradnji, uređenju i održavanju javnih slobodnih površina u okviru javnih namena, saobraćajnica i zelenih površina primeniti sledeće mere energetske efikasnosti:

 • potrebno je primeniti koncepte koji su štedljivi, ekološki opravdani i ekonomični po pitanju energenata;
 • maksimalno koristiti nova tehnička i tehnološka rešenja u cilju energetski efikasnije gradnje, uređenja i održavanja;
 • voditi računa i o ekonomičnoj potrošnji svih oblika energije, bilo da su oni obnovljivi ili neobnovljivi;
 • kod izgradnje koristiti građevinske materijale iz okruženja;
 • upotrebljavati energetski efikasna rasvetna tela;
 • urbani mobilijar koji zahteva korišćenje električne energije planirati kao „samodovoljan“ u energetskom smislu, postavljanjem fotonaponskih panela manjih dimenzija ili slične opreme koja će iz obnovljivih izvora energije proizvoditi i obezbeđivati električnu energiju za potrebe stubova javne rasvete, reklamnih panoa, bilborda, oglasnih stubova, autobuskih stajališta, „wi-fi“ punktova i drugog.

Prilikom projektovanja, radova na izgradnji i eksploataciji objekata pridržavati se odredbi Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 61/2011).

Preporuka je da se pre izgradnje objekata uradi istraživanje lokacije, te da se, ukoliko istraživanja pokažu da lokacija ima potencijal za korišćenje geotermalnih voda za snabdevanje objekata toplotnom energijom, maksimalno koriste geotermalni izvori za toplotne potrebe.