Uključenost fakulteta muzičke umetnosti u umetničko stvaralačko okruženje

Učešće institucije u neposrednom i širem urbanom kulturnom okruženju je osnovna misija Fakulteta. Svojim obrazovnim i kreativnim radom, FMU je čvrsto povezan sa edukativnim i promotivnim aktivnostima u oblasti muzičke umetnosti u gradu, regionu i zemlji. Izgradnjom nove zgrade se još više poboljšava položaj FMU, kako u simboličnom tako i u stvarnom pogledu. Pored stalnog uključivanja nastavnog osoblja FMU u trenutni društveni i umetnički razvoj, takođe je važno uspostaviti povratnu vezu - odnosno aktivno uključenje spoljnih stvaralaca i šire javnosti u rad FMU. Arhitektonski projekat bi trebalo efikasno da podstiče, promoviše i pokaže takvu uključenost, pored aktivnosti i aktivnosti samog Fakulteta.

FMU kao generator umetničkog razvoja

Na Fakultetu se razvijaju i promovišu novi umetnički trendovi, kritike i stavovi kroz pedagoški, vannastavni i istraživački umetnički rad profesora i studenata (npr. kroz multifunkcionalne prostore dostupne 24 sata dnevno gde je moguće neformalno stvaranje, organizovanje radionica i konsultacija).

Projekat treba da omogući da se deo prostorija, gde se za gore navedene aktivnosti, može koristiti i čuvati uveče i noću odvojeno od ostatka Fakulteta. Zahtevi koji se odnose na kulturno i društveno okruženje definisani su kao smernice.

Propisi

Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019- dr. zakon, 9/2020 i 52/2021)

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni glasnik RS”, broj 22/2015).

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. Glasnik RS", br. 73/2019)

 

Zaključak

Cilj konkursa je dobijanje najkvalitetnijeg arhitektonskog rešenja kojim će se odrediti celovito uređenje prostora obuhvata konkursa, i dobiti rešenje usklađeno sa potrebama i planovima za razvoj najznačajnije visokoškolske ustanove u oblasti muzičke kulture u Srbiji.

Potrebno je postići arhitektonsku prepoznatljivost objekta i usklađenost sa ambijentom Linijskog parka u Beogradu.

Arhitektonsko rešenje treba da bude usklađeno sa potrebama nastavnih procesa koja su definisana projektnim programom ovog konkursa. Obezbediti funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost upotrebe objekta.

Postizanje visokog standarda u pogledu  mikroklimatskih uslova, održavanja objekta, uz što manji CO2 otisak izgradnje i upotrebe objekta. Potrebno je postići:

- jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta objekta kao i racionalnost predloženog  konstruktivnog sklopa, racionalnost izgradnje i troškova eksploatacije objekta

- Podizanje kvaliteta društvenog života studenata, nastavnika i istraživača u okviru objekta i  neposrednog okruženja

- Povezanost javnih prostora objekta sa parkovskim okruženjem Linijskog parka .Postizanje dovoljne količina i kvalitet zelenila u okviru parcele.

42 konkurs fmu

Foto arhiv FMU